^ Back to Top

ประกวดตั้งชื่อ "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"

ประกวดตั้งชื่อ "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อตั้งชื่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้มีชื่อเรียกใหม่แบบสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้ร่วมการประกวด

 • นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบุคคลภายนอก
 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ สูงสุด 3 ชื่อ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 • ด้านแนวความคิด (Concept) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น ห้องสมุดยุคใหม่ ที่เน้นเทคโนโลยี การบริการที่รวดเร็วทันสมัย เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ฉีกกฎเกณฑ์ภาพลักษณ์จากห้องสมุดในรูปแบบเดิม ๆ เน้นการสร้างชื่อใหม่ โดยไม่ใช้คำว่า ห้องสมุด  หอสมุด ศูนย์การเรียนรู้  วิทยบริการ บรรณสาร ชื่อที่ตั้งต้องเป็นรูปแบบสากล สื่อถึงสถานที่ ที่ทุกคนจะเข้ามาพบปะ แสวงหาความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในสถานที่แห่งนี้ (library resources) เช่น e-book, e-journal, Database, tools, Multimedia, Research, Thesis  และ Library technology system ที่ทันสมัย ทั้งนี้สามารถนำชื่อ NMU ไปร่วมประยุกต์ใช้ในการตั้งชื่อหรือไม่ก็ได้
 • ตั้งชื่อเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชื่อ ใช้คำที่ กระชับ และง่ายต่อการจดจำ โดยชื่อทั้งสองภาษาต้องมีความหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มีเสียงอ่านที่ถูกต้อง และผู้เข้าร่วมการประกวดต้องอธิบายความหมายและความสอดคล้องกันของชื่อทั้ง 2 ภาษาได้
 • ต้องเป็นชื่อที่สร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน หรือไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ สูงสุด 3 ชื่อ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสามารถให้สิทธิ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
 • ทั้งนี้คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตการร่วมเข้าประกวดวันที่ 31 มกราคม 2566

เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • ชื่อมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องของภาษา 50 คะแนน
 • สื่อความหมายแนวคิดตรงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 50 คะแนน

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/nmulibrary

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ธ.ค. 2022 08:30 to 31 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod