^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023"

ประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023"

TOYOTA ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023" คอนเซ็ปต์ "Multi-pathway to reduce Co2" (carbon neutrality) รถรักษ์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 210,000 บาท ประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขัน ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไขการสมัคร

 • การประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นรวมถึงไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ ก่อน
 • ผลงานจะต้องวาดภาพพร้อมระบายสีและสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนโดยผู้สมัครเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้อง
  • พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • มีอายุตรงตามระดับการประกวดในใบสมัคร (พิจารณาอายุจากวันปิดรับผลงาน)
 • โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น
  • รุ่นอายุ 0 – 7 ปี
  • รุ่นอายุ 8 - 11 ปี
  • รุ่นอายุ 12 - 15 ปี
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นเพื่อประกวดในหัวข้อการประกวดโตโยต้า รถยนต์ในฝัน ครั้งนี้โดยเฉพาะ ไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นใดมาก่อน
 • ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผล งานที่วาดโดยผู้สมัครจริง ไม่ติดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด และไม่เคยถูกตีพิมพ์ ที่ใดมาก่อน
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผลงานวาดภาพพร้อมระบายสี บนกระดาษขนาด A3 (297 มม. x 420 มม.) โดยจะวาดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ โดยจะต้องมีการวาดภาพพร้อมระบายสีเต็มพื้นที่บริเวณพื้นหลัง เพื่ออธิบายถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ (ไม่รับผลงานที่มีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียว) สามารถใช้สีได้ทุกประเภทแต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่สมบูรณ์จะต้องถูกส่งมาพร้อมกับใบสมัครและแบบสอบถาม (ดาวน์โหลดได้จาก www.toyotadreamcarthailand.com) สามารถถ่ายสําเนาได้
 • การส่งผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่กรอกในใบสมัครครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงมีการลงนามโดยผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ในกรณีที่ทั้งบิดามารดามีสิทธิ์เต็มในการเป็นผู้ปกครอง ทั้งบิดามารดาควรลงนามในใบสมัคร
 • การส่งผลงานเข้าประกวดหมายความว่าผู้สมัครและผู้ปกครองยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครทั้งหมด และยอมรับการตัดสินของกรรมการ
 • ผู้ที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลระดับโลกอีกครั้ง ถ้าส่งในรุ่นระดับอายุเดิมที่เคยได้รับรางวัล
 • ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอกทําช้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขายตีพิมพ์หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมในโครงการทันที

กําหนดการส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์

วิธีการส่งผลงาน

 • สแกนภาพผลงานส่งไฟล์ทาง LINE OA : @dreamcar2023
 • ส่งผลงานจริงมาทางไปรษณีย์ :
  ตู้ ปณ. 81
  ที่ทำการไปรษณีย์ จรเข้บัว
  กรุงเทพมหานคร 10230

เอกสารที่ต้องส่ง

 • สิ่งที่ส่งกลับมายังกองประกวด (ต่อผลงาน 1 ชิ้น)
  • ผลงานบนกระดาษขนาด A3
  • ใบสมัคร
  • แบบสอบถาม
 • ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัด
 • ผลงานต้องประกอบด้วยรูปรถและภาพพื้นหลังโดยไม่เหลือขอบกระดาษ ผลงานทุกชิ้นจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัครและแบบสอบถาม ที่กรอกครบถ้วน จึงถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์ โดยผู้ปกครองเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม

หมายเหตุ

 • ใบสมัครและแบบสอบถาม 1 ชุด ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ใบสมัครและแบบสอบถามสามารถถ่ายเอกสารได้
 • ห้ามพับผลงานและห้ามเย็บเอกสาร (ชื่อผลงานและรายละเอียดเขียนที่หลังผลงานเท่านั้น)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและแผ่นแปะข้อมูลผู้ประกวดได้ที่ www.toyotadreamcarthailand.com

การประกาศผล

 • ผู้ชนะของการประกวดระกับประเทศ จะประกาศในเดือนพฤษภาคม 2023 และผู้ชนะของการประกวดระดับโลกจะประกาศในเดือนสิงหาคม 2023
 • ผลการแข่งขันทั้ง 2 ระดับ จะประกาศที่
  • www.toyotadreamcarthailand.com
  • www.facebook.com/DreamCarArtContest
 • ผู้ชนะการประกวดและผู้ปกครอง ยินยอมให้กองประกวดเผยแผร่ผลการตัดสิน รวมถึงของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ชนะได้รับ หากผู้ชนะไม่ลงนามในเอกสารยินยอม ทางกองประกวดมีสิทธิ์ยกเลิกผลรางวัล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะอันดับรองลงไป
 • รางวัลป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนํามาจําหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้
 • รางวัลไม่สามารถนํามาเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้
 • กองประกวดมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําตัดสิน เรียกคืนรางวัล หรือแม้แต่เรียกร้องค่าเสียหาย หากพบว่า ผู้สมัครทําผิดเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการมอบรางวัล
 • บริษัท และผู้แทนจําหน่ายโตโยต้า ไม่สามารถรับคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตัดสินใดๆ ได้

การตัดสิน

 • ผลงานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศโดยจะทําการตัดสินผลงานระดับประเทศในเดือนมีนาคม และประกาศผลผู้ชนะระดับประเทศในเดือนพฤษภาคม ผลงานผู้ชนะจะส่งเข้าประกวดระดับโลกต่อไป
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดต้องเข้าร่วมทดสอบวาดภาพกับคณะกรรมการเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง
 • ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละรุ่น ในการประกวดระดับประเทศ จํานวน 9 ผลงาน จะถูกส่งเข้าประกวดในการประกวดระกับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยกรรมการของการประกวดถูกคัดเลือกและแต่งทั้งโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
 • อันดับของผู้ชนะในระดับประเทศ ไม่มีผลใดๆ ต่อการตัดสินรางวัลในการประกวดระดับโลก
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลประกวดระดับประเทศ

 • รางวัลที่ 1 ของทุกรุ่นอายุ
  ทุนการศึกษา 30,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมด้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลที่ 2 ของทุกรุ่นอายุ
  ทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 ของทุกรุ่นอายุ
  ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัลของทุกรุ่น
  ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
  (ผู้ชนะเลิศประเภทรางวัลที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ รวม 9 ผลงานจะถูกส่งไปประกวดระดับโลก)
 • รางวัลการประกวดระดับโลก
  ทุนการศีกษา และโล่รางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • บริษัทฯ และกองประกวดสามารถประกาศเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือนําผลงานทั้งหมดไปใช้สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของกองประกวดไม่ติดกับการจดลิขสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของผลงาน และไม่มีการส่งผลงานคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ และกองประกวดไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย ล้าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • Line : @dreamcar2023
 • Facebook: Toyota Dream Car Art Contest
 • โทร. 096 847 1478
 • www.toyotadreamcarthailand.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธยาภัทร

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
210,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 ธ.ค. 2022 08:30 to 28 ก.พ. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.