^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023"

bTaskee Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดมุมมองความคิดที่สังคมมีต่ออาชีพแม่บ้าน สิ่งที่เหล่าแม่บ้านต้องเผชิญ และเพื่อจุดประกายความคิด ค้นหาแนวทางที่จะสามารถช่วยยกระดับอาชีพนี้ รวมถึงให้เกียรติพวกเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา
 • สามารถเข้าร่วมประกวดในนามบุคคลเดี่ยวหรือทีม
 • ใครก็ได้ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของทุกอาชีพและต้องการสร้างสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดและข้อตกลงในการประกวด

 1. คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่บนช่องทางสื่อใดๆ หรือส่งเข้าประกวดใดๆ มาก่อน
 2. คลิปวิดีโอต้องมีความยาวระหว่าง 3 -7 นาที รวมไตเติ้ลและเครดิต
 3. ผลงานคลิปวิดีโอต้องเป็นจัดส่งเป็นไฟล์ MP4 ขนาด 1920x1080 Pixel ความชัดระดับ Full HD ขึ้นไป
 4. การจัดส่งคลิปวิดีโอต้องตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุดังนี้ bTaskee-(ชื่อ)_(ชื่อผลงาน).MP4
 5. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน" จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของอาชีพแม่บ้านในสังคมไทย ความยากลำบากของการเป็นแม่บ้าน สิ่งที่เหล่าแม่บ้านต้องเผชิญ และแนวทางที่จะช่วยยกระดับอาชีพนี้ เพื่อลดการดูถูกดูแคลน ให้เกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์ เพื่อจุดประกายความคิดให้สังคมน่าอยู่ขึ้น
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ โดยผู้สมัครสามารถสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องมีชื่อและโลโก้ของบริษัท บีทัสกี (ไทยแลนด์) จำกัด ในท้ายเครดิต
 7. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ไม่นำความรุนแรง ไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศ ไม่มีเจตนาแสดงความเกลียดชัง และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ Popular vote จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท บีทัสกี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุญาตให้บริษัทฯ ตัดต่อหรือดัดแปลง และนำไปเผยแพร่เรื่องราวภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่กำหนดระยะเวลา
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพ พร้อมทั้งอนุญาตให้ทางบริษัท บีทัสกี (ไทยแลนด์) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลหลังจากประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว หากผู้ได้รับรางวัล ไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือรับมอบรางวัลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
 14. ผู้ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัลโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนามาเพื่อยืนยันตน
  • กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
  • กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 15. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 16. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ระยะเวลากิจกรรม

 • เปิดรับสมัครผลงาน วันนี้ - 31 ม.ค. 2566 (เวลา 18.00 น.)
 • เผยแพร่ผลงานของผู้สมัครบนช่องทาง YouTube และ Facebook Fanpage bTaskee Thailand วันที่ 3 ก.พ. 2566 (เวลา 18.00 น.)
 • รางวัล popular vote จะนับคะแนนจากทีมที่มียอดกดไลก์มากที่สุด (ระยะเวลานับคะแนน 3 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566)
 • ประกาศรางวัลวันที่ 14 ก.พ. 2566 ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ bTaskee Thailand

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) เงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Fanpage: bTaskee Thailand
 • E-mail: thailand.mkt@btaskee.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 ธ.ค. 2022 08:30 to 31 ม.ค. 2023 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.