^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ส่งผลงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ
 • เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาเป็นตราสัญลักษณ์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ
 • เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประกวดมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ตราสัญลักษณ์ต้องไม่ซ้ำ หรือคล้ายคลึงกับที่เคยมีผู้ออกแบบไว้แล้ว
 • องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ
 • ในตราสัญลักษณ์ จะต้องประกอบด้วยตัวเลขคำว่า “50th”
 • ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟิกจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค
 • ค่าสีที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในโหมด CMYK คือ C100 M40 Y0 K0
 • ไฟล์ผลงานจะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (AI) ที่สามารถปรับแก้ได้
 • ไฟล์ภาพผลงานอยู่ในรูปแบบนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PNG โดยมีรายละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ได้อย่างคมชัดและสมจริง
 • ผู้ส่งผลงานต้องเขียนคำอธิบายแนวคิดและความหมายของการออกแบบตราสัญลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งเป็นไฟล์นามสกุล .pdf มาพร้อมกับผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องระบุชื่อ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะต้องเป็น FONT ที่ถูกลิขสิทธิ์ หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 • ผลงานการออกแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดต้องไม่สื่อความหมาย และไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นการลบหลู่ ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่เป็นการดูหมิ่น เสียดสี หรือก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม ไม่มีนัยทางการเมือง ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เป็นเจ้าของผลงานการออกแบบทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดตกลงให้กรรมสิทธิ์ในผลงานการออกแบบเป็นของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างสมบูรณ์
 • เฉพาะผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ชิ้นงาน เจ้าของผลงานการออกแบบตกลงยินยอมดังต่อไปนี้
  •  ผลงานการออกแบบรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ตลอดจนสิทธิอื่นใดทั้งปวงในผลงานการออกแบบดังกล่าว ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยพายัพแต่เพียงผู้เดียว
  •  มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท สื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางการค้าหรือการพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ตามที่มหาวิทยาลัยฯพิจารณาเห็นสมควร
  • มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์นำผลงานการออกแบบไปแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ หรือนำไปผลิตเป็นสินค้า ของชำร่วย หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปในทางการค้าหรือการพาณิชย์ หรือไม่ก็ตาม ตามที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องขออนุญาตผู้ออกแบบก่อนแต่อย่างใด และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ผู้ออกแบบ

การสมัครส่งผลงาน

 • สมัครและส่งผลงานได้ที่ contact@payap.ac.th โดยระบุหัวข้อว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี พร้อมชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ส่งผลงาน”
 • สิ้นสุดการรับผลงาน วันที่ 20 มกราคม 2566 ภายในเวลา 23.59 น.
 • ประกาศรายชื่อและจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th
 • มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพายัพแต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้ถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ
 • การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 • คณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • ผู้ส่งผลงานจะได้รับ E-Certificate ทุกคน
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการเข้าร่วมรับรางวัล ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • จะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาทำการ)

 • คณะกรรมการโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ
 • โทรศัพท์ 053 851 478 ต่อ 2541
 • contact@payap.ac.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 พ.ย. 2022 (All day) to 20 ม.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.