^ Back to Top

ประกวดออกแบบสกิน "RoV Fantasy Skin Contest"

ประกวดออกแบบสกิน "RoV Fantasy Skin Contest"

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าการประกวดออกแบบสกิน "RoV Fantasy Skin Contest" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท และเป็นต้นแบบสกินภายในเกม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • การประกวดจะเป็นรูปแบบรายบุคคลเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร และส่งผลงานในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 (เวลา 23.59 น.)
 2. เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยให้ Upload ขึ้นระบบในแบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
 3. การออกแบบสกินต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “ฮีโร่ในโลกสุดแฟนตาซี” โดยสกินที่ถูกออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้
  • ออกแบบสกินแสดงถึงอัตลักษณ์ของ Hero ในเกม RoV
  • มีที่มาของสกินที่แสดงออกหรือสื่อสารถึงคอนเซ็ปต์ที่ผู้ออกแบบวางไว้อย่างชัดเจน
 4. ผู้สมัครจะต้องเลือกออกแบบสกินของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผลงานสกินที่ออกแบบ จะต้องแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และเครื่องประดับของตัวละครอย่างชัดเจน  โดยฮีโร่ที่ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกมาใช้ในการออกแบบสกินมีทั้งสิ้น 6 ตัว ได้แก่ Mganga, Taara, Toro, Zill, Cresht และ Volkath
 5. สกินที่ผู้สมัครออกแบบจะต้องมีความแตกต่างจากชุดดั้งเดิมของตัวละคร อาทิ สีผม เครื่องแต่งกาย หรือ อาวุธ
 6. ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อ สกิน เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังฤษ พร้อมอธิบายที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปที่มีพื้นหลังเป็นสีพื้น โดยมีสกุลเป็น jpeg ขนาดไม่เกิน 2 mb ความคมชัด 350 dpi ขนาด 1920x1080 px (แนวนอน) ตามที่กำหนดดังนี้
  • ไฟล์ที่ 1 ภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลัง
  • ไฟล์ที่ 2 มุมมองของฮีโร่ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหน้า 2. ด้านหลัง 3. ด้านซ้าย 4. ด้านขวา และส่วนเสริมของฮีโร่ ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์และเครื่องประดับ 2. รายละเอียดอื่นๆ
  • ไฟล์ที่ 3 เอฟเฟกต์สกิล และ เอฟเฟกต์การต่อสู้ (ถ้ามี)
 8. ผู้ชนะอันดับที่ 1 จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ที่แยก Layer ระหว่าง ฉากหลัง และ ตัวละคร โดยมีความละเอียด 350 dpi, ขนาด 1920x1080 px (แนวนอน) โหมดสี RGB มาให้กับบริษัทฯ เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 9. ข้อจำกัดสิทธิ: ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น
 10. ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และ ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
  • ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น
  • มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือ ลบหลู่สถาบันต่าง ๆ
  • มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
  • มีลักษณะที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
  • เป็นผลงานที่ถูกทำซ้ำ/ดัดแปลงหรือเป็นผลงานที่กำลังจะ/ถูกเผยแพร่
 11. หากบริษัทฯ ได้ตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในการรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานนั้นได้ถูกตัดสินให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวด ผลการตัดสินนั้นให้ถือว่าเป็นโมฆะและถูกยกเลิกในทันที และเจ้าของผลงานจะต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบริษัทฯ ทันที พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 12. ผู้สมัครที่ส่งผลงานและผ่านการคัดเลือกรับทราบและตกลงยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของการีนาแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการีนามีสิทธิ์เด็ดขาดในการ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน และ/หรืออนุญาตให้สาธารณชนเผยแพร่ จำหน่าย ไม่ว่าในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีขึ้นในอนาคตทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
 13. บริษัทฯไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน
 14. การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ผู้สมัครตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกวดนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เอกสาร ข้อมูล การติดต่อ การประชุมหารือ การดำเนินการ (“ข้อมูลความลับ”) ระหว่างผู้สมัครและบริษัทฯ เป็นความลับทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องรักษาและเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลลับให้แก่บุคคลที่สามหรือคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้ให้การสนับสนุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยจะทำการแจ้งให้ทราบผ่าน Facebook : Garena RoV Thailand

ระยะเวลา

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • ปิดรับผลงานวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.

รางวัลการประกวด

 • ระดับประเทศ: ผู้ชนะอันดับ 1-10 จากรอบตัดสิน จะได้รับคูปองในเกม คนละ 1,000 คูปอง
 • ระดับนานาชาติ: สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ในการประกวด RoV Fantasy Skin Contest จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
https://support.garena.in.th/game/Garena_RoV

File attachments: 
หมดเขต: 
03 พ.ย. 2022 (All day) to 09 ธ.ค. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.