^ Back to Top

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ สถานบันเกอเธ่ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)" หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ โอกาสที่เท่าเทียม : Equal Opportunities in Science" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2565
"วิทยาศาสตร์ โอกาสที่เท่าเทียม - Equal Opportunities in Science"
เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เชื่อมโยงวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด "การส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในวงการวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ หรือความบกพร่องทางร่างกาย" เราจะทำอย่างไรให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของความคิดเรื่องความเหนือกว่าทั้งหลาย เช่น มนุษย์เหนือกว่าธรรมชาติ ชนชาติผิวขาวเหนือกว่าผิวสี ขนชั้นสูงเหนือกว่าชนชั้นล่าง และผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง ซึ่งเป็นแนวคิกระแสหลักที่ดำรงอยู่ในสังคมมนุษย์อย่างยาวนานก่อให้เกิดเป็นภาพจำและลดบทบาทความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลลงไปโดยปริยาย ส่งผลให้กิดปัญาเชิงโครงสร้างทางสังคมเป็นลูกโซ่ พร้อมแนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ถูกครอบงำโดยความคิดดั้งเดิม เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่โดยเริ่มต้นจากความเข้าใจสังคม ตนเอง และคนรอบข้าง ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นในการหาแนวทางและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ เพื่อให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demonstration), เล่านิทาน, การแสดงละคร, ละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่น, การ์ตูนเล่าเรื่อง, ละครวิทยุ, หนังสั้น หรืออื่น ฯ

กติกาการรับสมัคร

 • การรับสมัคร
  เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa.thml พร้อมส่งลิงค์คลิปวีดีโอ แนะนำตัวเอง แนวคิดเรื่องที่จะสื่อสารและรูปแบบของการสื่อสารที่จะใช้ภายใน 3 นาที และ proposal ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565
 • ข้อกำหนดในการส่งคลิปวีดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ใน 3 นาที
  เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 18 จัดทำคลิปโดยมีรายละเอียดดังนี้
  • แนะนำตัวเอง
  • แนวคิดในเรื่องที่จะนำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และเป็นหัวข้อและสาระที่ผู้นำเสนอจัดทำขึ้นใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกผลงานนำเสนอ ของผู้อื่น อาทิโครงสร้างเรื่องในการนำเสนอ
  • วิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ หัวข้อในการนำเสนอ สคริปต์ที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น
   • สามารถเลือกใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น
   • จะต้องบันทึการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดภายในเวลา 3 นาที และไม่น้อยกว่า 2 นาที 30 วินาที
 • รูปแบบการสื่อสาาร
  ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทีตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show), การแสดงสาธิต(Demeonstration), เล่านินทาน, การแสดงละคร, ละครหุ่น(mini puppet theatre), หนังสือ, pop-up คลิปอะนิเมชั่น, การ์ตูนเล่าเรื่อง, ละครวิทยุ, หนังสั้น หรืออื่น ๆ

หมายเหตุ ไม่อนุญาติให้นำคลิปของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผลงานของตนเองส่งเข้าประกวด หากพบว่ามีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการสมัคร จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • วันที่ 1 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2565 : รับสมัคร
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2564 : ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 1
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566 : อบรมออนไลน์ผ่านระบบ www.plearnscience.com
 • วันที่ 9 มกราคม 2566 : ประการผลคัดเลือกรอบที่ 2
 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ 1
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ 2
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 : นำเสนอผลงาน และประเมิณผล

หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการอบรม ฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และวันที่จัดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในภายหลัง

รางวัลการประกวด

 • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 4 คน
  จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (เดินทางร่วมกับผู้ชชนะรุ่น 17 ช่วงเดือน กรกฎาคม 2566)
  หมายเหตุ การเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
 • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 6 คน
  จะได้รับ ทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท)
 • ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18
  จะได้รับวุฒิบัตร เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสร่วมงาน อพวช ปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อาทิ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิทยาศาสตร์ เขียน บทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้งานด้สนการสื่อสารวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

 • Email: ytsaproject@nsm.or.th
 • โทร 02 577 9999 ต่อ 1475, 1473
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ต.ค. 2022 08:30 to 16 ธ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.