^ Back to Top

ประกวดศิลปะ "Habito Art Contest"

ประกวดศิลปะ "Habito Art Contest"

Habito Mall ขอเชิญเยาวชน อายุ 5-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะ "Habito Art Contest" ธีม "My future Planet Earth" ชิงรางวัลเงินสดและของรางวมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติ
  • ศึกษา และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • มีอายุตรงตามรุ่นการประกวดที่กําหนด (นับอายุตามปีพ.ศ.) โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่
   • รุ่น (1) อายุ 5-8 ปี หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560
   • รุ่น (2) อายุ 9-12 ปี หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2553
   • รุ่น (3) อายุ 13-18 ปี หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2547
 • ผลงานศิลปะที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจะต้องมีขนาด
  • A3 (29.7 x 42 CM) สําหรับรุ่น (1) อายุ 5-8 ปี
  • A2 (42.0 x 59.4 CM) สําหรับรุ่น (2) อายุ 9-12 ปี และ รุ่น (3) อายุ 13-18 ปี
   จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้และผลงานจะต้องสามารถจัดแสดงได้ในรูปแบบ 2 มิติ
 • ไม่จํากัดไอเดีย และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในกรณีที่เป็นผลงานดิจิทัลอาร์ต ผู้เข้าประกวดจะต้องปริ้นท์ผลงานออกมาด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง และเป็นผลงานที่ทําขึ้นมาใหม่สําหรับการเข้าร่วมประกวดนี้โดยเฉพาะซึ่งไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นมาก่อน
 • สามารถสมัครและส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน โดยผู้เข้าประกวด 1 คนมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ได้คัดลอก ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงผลงานอื่น และต้องไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น กรณีหากมีผู้กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิทธิ์นั้น
 • การเข้าร่วมประกวดจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และมีการลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องและยินยอมขตกลงเข้าประกวดของทั้งผู้สมัครเข้าประกวดและผู้ปกครองแล้ว
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของผู้จัดการประกวดเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และให้สิทธิ์ในการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวในโครงการของแสนสิริ โดยผู้จัดการประกวดไม่ต้องแจ้งผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้าและไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับเจ้าของผลงาน
 • หากปรากฎว่าผู้เข้าประกวดทําผิดเงื่อนไขและกติกาการประกวด ข้อมูลการสมัคร และผลงานไม่ถูกต้องและไม่เป็นจริงเมื่อใด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดขาดคุณสมบัติและขอยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดทันที และหากการกระทํานั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จัดงาน ผู้เข้าประกวดยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขการประกวดที่ผู้จัดการประกวดเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินใจของผู้จัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัครและส่งผลงาน

 • ใบสมัคร 1 ใบ ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมผลงานจริงได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  • ส่งด้วยตนเอง ที่ ชั้น 2 ห้างฮาบิโตะ มอลล์ ซอยอ่อนนุช 1/1 เวลา 10:00-20:00 น.
  • ส่งทางไปรษณีย์ส่งมาที่
   การประกวด Habito Art Contest
   ฮาบิโตะ มอลล์ ซอยอ่อนนุช 1/1 สุขุมวิท 77
   แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • กําหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:00 น. เท่านั้น
 • (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะดูวันที่จากตราประทับไปรษณีย์)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด เพื่อสามารถนําไปจัดแสดงหรือใช้ประโยชน์ในผลงานได้ในอนาคตโดยไม่ติดการจดลิขสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของผลงาน และไม่มีการส่งผลงานคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 08-00860740
 • Line @HabitoMall

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pornpat Sudang

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
28 ก.ย. 2022 10:00 to 01 พ.ย. 2022 20:00

Members Online

There are currently 0 users online.