^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดพังงา "PHANGNGA MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดพังงา "PHANGNGA MASCOT DESIGN CONTEST"

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา และ สมาคม TCAP ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดพังงา "PHANGNGA MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 65,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ในมิติของการเป็นตัวแทนในการสื่อสาร การบอกเล่า แนะนำ ทั้งสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นในจังหวัด โดยมาสคอตจะทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสร้างความสุขประจำจังหวัดพังงา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย
 • ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดควรทำการศึกษาข้อมูลจังหวัดพังงา ทั้งประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ
 • สิ่งมีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อเลือกนำข้อมูลไปออกแบบเป็นผลงาน
 • การออกแบบผลงานไม่จำกัดการสร้างสรรค์ ไม่จำกัดจำนวนของตัวมาสคอต นำเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล วางผลงานลงในไฟล์  PHANGNGA character style guide template_A4.ai ตามรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อผลงาน / ผู้ออกแบบ ที่อยู่ ที่ติดต่อ
  • ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ
  • เอกลักษณ์คาแรคเตอร์
  • ผลงานให้เห็นภาพรอบด้าน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา
  • ลักษณะท่าทางมาตรฐาน ต่างๆ ท่าเด็ดประจำตัว ยืน เดิน นั่ง นอน กระโดด อื่นๆ
  • Story เรื่องราวของมัสคอต ที่มาและภารกิจ
  • ภาพแสดงท่าทาง และฉากมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ภาพ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆและพื้นที่เป้าหมาย เช่น การแนะนำการท่องเที่ยว กิจกรรม เทศกาล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  เกษตร สินค้า และด้านอื่นๆของจังหวัด
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากคณะผู้จัดทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้กับคณะผู้จัด ไฟล์นามสกุล .ai ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน/ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน การออกแบบสร้างสรรค์ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพใดภาพหนึ่งมาทำซ้ำ ดัดแปลง และผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่เป็นที่รู้จัก หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 • ลิขสิทธิ์ในตัวมาสคอสเฉพาะที่ได้รางวัลการประกวด สิทธิ์ถือเป็นของคณะผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว โดยคณะผู้จัดสามารถปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการภายหลังได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และของสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นงาน ทางคณะผู้จัดจะคัดเลือกงานที่เข้ารอบ และโพสต์ขึ้นเฟสบุ๊คเพจงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบเข้ามาร่วมโหวตโดยการกดไลค์และกดแชร์ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดจะได้รับรางวัล Popular vote

ระยะเวลาการประกวด

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565 (ก่อนเวลา 16.00 น.) ส่งผลงานทางอีเมล โดยแนบภาพมาสคอตเป็นไฟล์ หรือนามสกุล .ai โดยตั้งชื่อไฟล์ และระบุหัวข้ออีเมลว่า ประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดพังงา ส่งมาที่อีเมล phangngamascot@gmail.com (จะต้องมีอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งมาแล้ว)
 • ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเพจ (เรียงลำดับจากการส่งผลงาน)
 • นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ต่อคณะกรรมการผ่านทาง google meet  ในอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
 • เปิดโหวตผลงานรางวัลขวัญใจมวลชน Popular Vote คิดคะแนนจากยอดไลก์ 1 คะแนน ยอดแชร์ 1 คะแนน ปิดโหวต 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12:00 น.
 • ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเพจ

เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

 • Design 70 คะแนน
  • Design Concept ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ 10 คะแนน
  • Story เรื่องราวของมัสคอต ที่มาและภารกิจ 10 คะแนน
  • Aesthetics ความสวยงาม เอกลักษณ์ สี ท่าทาง ความโดดเด่น 30 คะแนน
  • Creativity / Originality ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / ความแตกต่างจากที่เคยมีมา 20 คะแนน
 • Business Opportunity 30 คะแนน
  • โอกาสทางธุรกิจในการนำคาแรคเตอร์ไปผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ 10 คะแนน
  • โอกาสทางธุรกิจในการนำคาแรคเตอร์ไปดัดแปลงเพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการอื่นๆให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 10 คะแนน
  • Network Opportunity โอกาสในการนำไปเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายการใช้งานในมิติต่างๆ 10 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และหลักสูตร Try Surf by Pakarang Surf School
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และหลักสูตร Try Surf by Pakarang Surf School
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
 • รางวัลขวัญใจมวลชน Popular Vote จํานวน 1 รางวัล จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ พร้อมที่พักในจังหวัดพังงา 3 วัน 2 คืน พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และหลักสูตร Try Surf by Pakarang Surf School

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : Phangnga Mascot
 • อีเมล phangngamascot@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทีมงานประกวดมาสคอตประจำจังหวัดพังงา

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
65,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ค. 2022 08:30 to 25 ส.ค. 2022 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.