^ Back to Top

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัฒนาบรรณกิจ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลัก 7 ประการของ Universal Design

 1. บุคคลไม่ว่าจะมีสมรรถภาพมากน้อยเพียงใดก็ใช้งานได้ทัดเทียมกัน (Equitable Use)
 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in Use)
 3. ใช้งานด้วยสามัญสํานึก ได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ (Simple and Intuitive Use)
 4. มีลักษณะที่สื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจได้โดยง่าย (Perceptible Information)
 5. เลี่ยงหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุไม่พึงประสงค์ (Tolerance for Error)
 6. ใช้งานได้สะดวกสบาย และประหยัดแรง (Low Physical Effort)
 7. มีขนาดและพื้นที่รองรับการเข้าถึงและใช้งานที่เหมาะสม (Size and Space for Approach and Use)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนของการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการใช้งานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนชรา หญิงมีครรภ์ และเด็ก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสมกับทุกคน ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design)
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในการนําเสนอแนวคิดการออกแบบท่าเรือในอนาคตในแม่น้ําเจ้าพระยา โดยผ่านการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง เป็นการสร้างสวัสดิภาพสาธารณะบนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
 3. เพื่อนําแนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับท่าเรือไปประยุกต์ใช้ได้จริง

กรอบแนวความคิดในการออกแบบ

 1. ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับท่าเรือสาทรและโป๊ะเทียบเรือ โดยเป็นการออกแบบเพื่อทุกคน (universal design)
 2. มีแนวความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสมการใช้งาน และคํานึงถึงอารยสถาปัตย์ความปลอดภัยด้านการคมนาคมทางน้ำ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดเป็นนักศึกษา นิสิต และประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ส่งงานประกวดสามารถส่งงานประกวดแบบรายบุคคลหรือทีมได้ โดยไม่จํากัดจํานวนการส่งผลงาน

เงื่อนไขการออกแบบ

 1. ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานการออกแบบของผู้ส่งเอง (Original Design) โดยต้องไม่ซ้ําหรือคล้ายคลึงกับงานออกแบบอื่นๆ หากพบในภายหลังว่างานที่ผู้ส่งเข้าประกวด มีความคล้ายคลึงหรือเชื่อได้ว่าลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์ขาดในการไม่รับพิจารณา รวมทั้งสามารถดําเนินคดีกับผู้ส่งผลงานที่ลอกเลียนแบบได้หากถูกฟ้องดําเนินคดี ผู้ออกแบบจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของกรมเจ้าท่า สามารถปรับปรุง ดัดแปลง หรือแก้ไขเพื่อให้สามารถนําไปสู่กระบวนการก่อสร้างได้
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 4. ส่งเป็นไฟล์รูปภาพ 3D และ ไฟล์ที่เปิดด้วยโปรมแกรม sketch up 3D digital file พร้อมด้วยไฟล์สําเนาเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา นิสิต (รับรองเอกสารสําเนาถูกต้อง) โดยในผลงานต้องประกอบไปด้วย แนวคิด ในการออกแบบ พร้อมด้วยมุมมองการออกแบบที่หลากหลาย เช่น ด้านหน้า ด้านข้างและมุมมองเสมือนจริง และมีรายละเอียดอธิบายถึง แนวคิด รูปแบบ
 5. ส่งผลงานมาที่ E-mail : SURENG@md.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 16.59 น.
 6. ประกาศผลการประกวดในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซด์กรมเจ้าท่า www.md.go.th
 7. ผู้ชนะการออกแบบรับมอบรางวัลการประกวด ณ กรมเจ้าท่า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
 8. ผู้ชนะการออกแบบต้องทํา mock up แบบจําลอง 3 มิติ1:500 ส่งกรมเจ้าท่าภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะการออกแบบมีรางวัลเดียว จํานวนเงินรางวัล 50,000 บาท
 2. สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรในการประกวดครั้งนี้เพื่อแสดงว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างสวัสดิภาพสาธารณะ ผ่านการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม
โทร 097-983-5563

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nickey Rodpat

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 ก.ค. 2022 08:30 to 10 ส.ค. 2022 16:59

Members Online

There are currently 0 users online.