^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แสดงความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ในนามบุคคล อายุ 18 ปี ขึ้นไป

ประเภทการประกวด

 • ประเภทเสื้อผ้า (หญิง หรือ ชาย หรือใช้ได้กับทุกเพศ (Unisex) จํานวน 1 ชุด
 • ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย จํานวน 1 เซ็ต (collection) จํานวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย
  • ผลิตภัณฑ์หลัก จํานวน 2 ชิ้น โดยเลือกจากกระเป๋า (บังคับ) และรองเท้า หรือหมวก
  • ผลิตภัณฑ์เสริม จํานวน 1 ชิ้น โดยเลือกจากเข็มขัด รองเท้า เข็มกลัด แมสผ้า เครื่องประดับ ผ้าพันคอ หรือผ้าคลุมไหล่
 • ประเภทของใช้/ของตกแต่ง จํานวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย
  • ผลิตภัณฑ์หลัก จํานวน 2 ชิ้น โดยเลือกจากหมอนอิง หรือผ้าปูโต๊ะ จํานวน 1 ชิ้น และกล่องทิชชู หรือกล่องใส่ของ จํานวน 1 ชิ้น
  • ผลิตภัณฑ์เสริม จํานวน 1 ชิ้น โดยเลือกจากกระเป๋าเอกสาร กระเป๋าไอแพด กระเป๋าดินสอ พรมเช็ดเท้า ที่ใส่กุญแจ (Key Cover) ที่ใส่แก้วน้ํา หรือถาดรองจาน

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงาน ผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้ผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าของชุมชน หรือผ้าที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย มาเป็นส่วนประกอบหลัก และต้องแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มา และแหล่งผลิตของผ้าที่นํามาใช้
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบภาพร่าง โดยไม่จํากัดเทคนิค ขนาด A3 ซึ่งต้องประกอบด้วย Mood Board, Sketch Design และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการนําเสนอ พร้อมไฟล์ภาพ .jpg หรือ .pdf โดยต้องส่งผลงานพร้อมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบและวิธีการต่อยอด เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวนําไปใช้ประโยชน์
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง หากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่าเป็นการลอกเลียน ตกแต่งดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด คณะกรรมการพิจารณาการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ถือว่าการส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายนั้นเป็นโมฆะ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนการส่ง และประเภทผลงาน (ผลิตภัณฑ์) ที่ส่งเข้าประกวด

การจัดส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถสมัครได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

 • ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและรูปแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ พร้อมแนวคิด และวิธีการต่อยอด เพื่อผลิตและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โดยเขียนชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ไว้ด้านหลังทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 2 ชุด มาที่ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตามวัน และเวลาราชการ กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ต้นทางไปรษณีย์ประทับตราเป็นสําคัญ
 • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dpo.dwf@hotmail.com โดยส่งใบสมัครและรูปแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ พร้อมแนวคิดและวิธีการต่อยอดเพื่อผลิตและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf โดยเขียน ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ไว้ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2565

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานในรูปแบบภาพร่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 22 กรกฎาคม 2565
 • ส่งผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล 31 สิงหาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ประเภทของใช้ ของตกแต่ง
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 2306 8767

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
28 มิ.ย. 2022 08:30 to 15 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.