^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand

ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand

Playstore Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้จักแบรนด์ Playmobil และทราบถึงข้อมูล ความรู้ และประโยชน์ของของเล่นฟิกเกอร์ Playmobil
 • เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือก มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ Playmobil และร้าน Playstore Thailand ในช่องทางต่าง ๆ
 • เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือกมา Inspire การออกแบบและผลิตฟิกเกอร์ Playmobil

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ และ สัญชาติ

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องกดไลค์และแชร์โพสต์ประกวด
 • ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่/สถานศึกษา/สถานที่ทํางาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลงบนผลงาน ตั้งชื่อและแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงาน
 • การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น วาดรูป เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ pdf ส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ.png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 • มาสคอตต้องมีลักษณะเหมือนฟิกเกอร์ Playmobil และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผู้ร่วมการประกวดทุกคนสามารถขอรับตัวอย่างฟิกเกอร์ Playmobil ฟรี 2 ตัวมูลค่า 500 บาท ได้ทาง Google Form ในเพจ Playstore Thailand โดยมีค่าใช้จ่ายค่าจัดส่ง 30 บาท
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกงานที่เข้ารอบ และโพสต์ขึ้นเฟสบุ๊ค Playstore Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบเข้ามาร่วมโหวตโดยการกดไลค์และกดแชร์ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดจะได้รับรางวัล Popular Vote (กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้รางวัลซ้ำ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดในอันดับถัดไป)
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากทางบริษัทฯ ทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้บริษัทฯ ไฟล์นามสกุล .psd หรือ .ai  เป็นต้น
 • การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
 • การออกแบบสร้างสรรค์ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนําภาพใดภาพหนึ่งมาทําซ้ํา ดัดแปลง และผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่เป็นที่รู้จัก หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้น ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 • การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือ 1 ผลงาน และนําผลงานดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อ สร้างเป็นฟิกเกอร์จริงขนาด 7.5 ซม.
 • ลิขสิทธิ์ในตัวมาสคอตที่ส่งเข้าประกวดสิทธิ์ถือเป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทสามารถปรับรูปแบบเพื่อ สอดคล้องกับความต้องการภายหลังได้ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจากทางบริษัทฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โซลิด เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลา

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2565 ส่งผลงานทางอีเมล โดยแนบภาพมาสคอตเป็นไฟล์ หรือนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์ และระบุหัวอีเมลว่า ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand 2022 ส่งมาที่อีเมล pmplaystorethailand@gmail.com
 • เปิดโหวตผลงาน Popular Vote วันที่ 20-31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ผ่านทาง Facebook page Playstore Thailand

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวความคิดในการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 • ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อเป็นฟิกเกอร์ของ Playmobil ขนาด 7.5 ซม ได้จริง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท Gift voucher มูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และฟิกเกอร์ mascot จาก Playmobil ที่ inspire จากผลงานการออกแบบของผู้ชนะ
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท Gift voucher มูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล Gift Voucher มูลค่า 2,500 บาท รวม 10,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/PlaystoreThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท โซลิด เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 มิ.ย. 2022 08:30 to 15 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.