^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี) ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 113,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษา กศน. ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทําโครงงานผ่านโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565
 • เพื่อให้ได้ผลงานต้นแบบซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี)
 • เป็นนักศึกษา กศน. จํานวนทีมละ 3 คน (รวมทีมต่างระดับได)
 • ครูที่ปรึกษาจํานวน 1 - 2 คน
 • ผู้สมัครตองไดรับการรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด โดยการลงนามรับรองในใบสมัคร

กำหนดการประกวด

 • สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2565
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อโครงงาน (ที่ผ่านการคัดกรอง) 19 กรกฎาคม 2565
 • แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 24 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลรางวัล 25 กรกฎาคม 2565

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
  • ชื่อโครงงาน
  • ข้อมูลทีมที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา กศน., ครูที่ปรึกษา และสถานศึกษา)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน
  • การลงนามรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด
 • เล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม
 • CD/ DVD ที่บันทึกไฟล์
  • รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ word และ pdf)
  • ภาพถ่ายแผงโครงงานไม่เกิน 10 ภาพ (ไฟล์ jpeg)
  • คลิปวีดิโอการพูดนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งทีม ความยาวไม่เกิน 7 นาที
  • ถ้ามีคลิปวีดิโอแสดงการทดลองหรือการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)

โดยส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจุฬวดี สุทธิประภา
  • โทรศัพท์: 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1201
  • มือถือ: 089 135 2991
 • คุณนันทิชา ม่วงปาน
  • โทรศัพท์: 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1201
  • มือถือ: 062 965 4886
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
113,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
23 พ.ค. 2022 08:30 to 12 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.