^ Back to Top

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8 ชิงทุนรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 • เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ  ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
 • เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2565
 • ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1 - 7
 • บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ

 • เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนบทวิจารณ์เป็นภาษาไทย
 • เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล "รางวัลชมนาด ครั้งที่ 1-10"

รายละเอียด

 • มีความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16 points
 • วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความ ของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ
 • เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

การส่งไฟล์บทวิจารณ์

 • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships
 • ส่งบทวิจารณ์ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์ มายังที่
 • บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
 • เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)
 • แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 • กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์ : 10 พ.ค. – 31 ก.ค. 65 ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 15 ส.ค. 65
 • คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท : 1 ส.ค. – 20 ก.ย. 65 16 ส.ค. – 20 ก.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ : ภายใน ก.ย. 65
 • เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ระยะเวลา 3 วัน : ภายใน ต.ค. 65
 • สถานที่และรูปแบบในการอบรม พิจารณาจากสถานการณ์ ณ เวลานั้น

ทุนรางวัล
ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล

 • ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี
 • ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 • การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • คุณศิริรัตน์ สุ่นสกุล
  • e-mail : sirirat@praphansarn.com
  • มือถือ 099 246 1915
 • คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี
  • e-mail : kanokon@praphansarn.com
  • มือถือ 089 926 3290

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศิริรัตน์ สุ่นสกุล / บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
800,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
10 พ.ค. 2022 (All day) to 15 ส.ค. 2022 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod