^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต Mascot Contest 2022 ภายใต้แนวคิด "มหาสวัสดิ์ next level"

ประกวดออกแบบมาสคอต Mascot Contest 2022 ภายใต้แนวคิด "มหาสวัสดิ์ next level"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Mascot Contest 2022 ภายใต้แนวคิด "มหาสวัสดิ์ next level" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ สัญชาติ

กรอบแนวคิดในการประกวด

 • การออกแบบสื่อสัญลักษณ์มาสคอต ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ ง่ายต่อการจดจําในฐานะความเป็นชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ความทันสมัยเยวชนเข้าถึงได้และผู้ใหญ่ให้การยอมรับเพื่อนําเสนอวิถีชีวติความเป็นคลองมหาสวสัดิ์ในรูปแบบใหม่และ เหมาะสมกับความทันสมัยในปัจจุบัน
 • ตัวมาสคอต จะเป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ โดยผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่าง น้อย 3 ด้าน คือด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบตัวมาสคอตในอิริยาบถต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน
 • การออกแบบมาสคอต ให้คํานึงถึงอัตลักษณ์ที่ผสมผสานกับความทันสมัย และง่ายต่อการจดจําในฐานะมาสคอตของ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
 • มาสคอตควรมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมาย พร้อมคําอธิบายสั้น ๆ เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือเรื่องราวที่สร้างสรรค์

กติกาการประกวด

 • ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่/สถานศึกษา/สถานที่ทํางาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลงบนผลงาน
 • การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ pdf
 • การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมผี ลงานให้เหน็ 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธส์ ่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
 • การออกแบบสร้างสรรค์ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนําภาพใดภาพหนึ่งมาทําซ้ํา ดัดแปลง และผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่เป็นที่รู้จัก หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนนั้ ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 • การตัดสินผลงานทสี่ ่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือ 1 ผลงาน และนําผลงานดังกล่าวเปน็ ต้นแบบเพื่อ สร้างเป็นมาสคอตประจําชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม โดยจะประกาศผลผู้ชนะภายในวันที่ 18 เมษายน 2565
 • ลิขสิทธิ์ในตัวมาสคอตที่ส่งเข้าประกวดสิทธิ์ถือเป็นของคนในชุมชนแต่เพียงกลุ่มเดียว โดยชมุ ชนสามารถปรับรูปแบบเพื่อ สอดคล้องกับความต้องการภายหลังได้

กำหนดระยะเวลา

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2565
 • ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวนั ที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ค เรือนมหาสวัสดี The House of Mahasvasti และอีเมลของผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน

ช่องทางการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางอีเมล โดยแนบภาพมาสคอตเป็นไฟล์ หรือนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์ และระบุหัวอีเมล ว่าประกวดออกแบบมาสคอต Mascot Contest 2022 “มหาสวัสดิ์ next level” ของ (ชื่อ-นามสกุล) ส่งมาที่อีเมล mahasawat.nextlevel@gmail.com (จะต้องมีอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยนั ว่าได้รับผลงานที่ส่งมาแล้ว)

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และหนังสือที่ระลึก
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และหนังสือที่ระลึก
 • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และหนังสือที่ระลึก
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page : เรือนมหาสวัสดี The House of Mahasvasti
 • Email : mahasawat.nextlevel@gmail.com
 • โทร : 061-0759714 (แอม) 090-8196962 (ฟ้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chatchanok Niamphan

หมดเขต: 
09 มี.ค. 2022 (All day) to 09 เม.ย. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.