^ Back to Top

ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

One Bangkok ร่วมกับ THINKK Studio ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาผลงานร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยผลงานที่ถูกคัดเลือกจะได้รับการผลิตเพื่อใช้งานจริงภายในพื้นที่สาธารณะของ One Bangkok

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่จํากัดสาขาวิชา
 • ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
 • ผู้เข้าประกวดแต่ละกลุ่มสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบการตัดสินเพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดแต่ละกลุ่มสามารถมีสมาชิกจากต่างสาขาวิชาได้ เช่น สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ
 • ผู้เข้าประกวดต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนดํา เนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  • การนํา เสนอแนวคิดการออกแบบ (Design Concept)
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ (Design Workshop)
  • การพัฒนาผลงานออกแบบ (Design Development)
  • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical Drawing)
  • การผลิตผลงานต้นแบบ (Design Prototyping)
  • การผลิตผลงานจริง (Design Fabrication)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2565

รางวัลการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 กลุ่ม จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากลุ่มละ 30,000 บาท และได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาแบบร่วมกับ THINKK Studio และผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าประกวดที่มีผลงานดีที่สุดภายหลังกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาแบบ และได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จะได้รับรางวัลพิเศษ ดังต่อไปนี้
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง
  • รางวัลชมเชย ประกาศเกียรติคุณ (จํานวน 7 รางวัล) และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานจริง

ติดต่อสอบถาม

 • Tel. 02-081-3700
 • E-mail urbanfurniture@onebangkok.com
 • Facebook One Bangkok
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 มี.ค. 2022 09:00 to 30 มิ.ย. 2022 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.