^ Back to Top

ประกวด "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 : The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist"

ประกวด "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 : The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญศิลปินสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 : The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะให้แก่ศิลปิน จึงได้จัดให้มีการขยายโครงการให้กว้างขวาง และเผยแพร่ทั่วประเทศ

ประเภทและขนาดของผลงานศิลปกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระ โดยผลงานศิลปกรรมทุกประเภท มีขนาดกว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบและฐาน

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ศิลปินสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง ปี พ.ศ. 2548 ) ในปีที่จัดการแสดง มีสิทธิ์ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความคิดและฝีมือของตนเข้าร่วมการแสดงและประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและร่วมแสดงจากการประกวดอื่นใดมาก่อน ยกเว้น การนำไปแสดงในรูปแบบการศึกษาทุกระดับ ซึ่งเป็นข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาทุกระดับ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่รับผลงานฯ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดทุกกรณีผู้มีสิทธิ์ส่งงานต้องไม่นำผลงานฯ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในกรณีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานฯ ต้องรับผิดทางแพ่งและอาญา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีส่วนร่วมการทำความผิดนั้น ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงาน ส่งผลงานผิดประเภทคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินมีสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ

กำหนดเวลา

 • การส่งภาพถ่ายผลงานพร้อมใบสมัครในระบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ทางระบบออนไลน์
 • การคัดเลือกภาพถ่ายผลงานรอบแรก วันเสาร์ที่ 15 มกราคม  2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง เพื่อพิจารณารางวัล วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
 • การส่งผลงานจริง วันเสาร์ที่ 29 มกราคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • การคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่  11 กุมภาพันธ์ 2565
 • การแสดงนิทรรศการในส่วนกลาง เมษายน 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • การแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาค
  • พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
  • มิถุนายน 2565 ณ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หรือ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
  • สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • พฤศจิกายน 2565 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • มกราคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
  • มีนาคม 2566 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (ห้องศิลปะนิทรรศน์) จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผลงานเพื่อไปแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคในส่วนของผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงฯเจ้าหน้าที่ฯจะดำเนินการติดต่อศิลปินเพื่อให้มารับผลงานคืนทันที
 • การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์สัญจรในจังหวัดสงขลาจะสลับการแสดงงานระหว่างสถาบันในทุกปี

รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรมแต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

 • รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” 1 รางวัล
  (Silpa Bhirasri Gold Medal Award) และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล
  (Silpa Bhirasri Silver Medal Award) และเงินรางวัล 70,000บาท
 • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
  (Special Awards) และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  (จำนวนรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุน)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • www.art-centre.su.ac.th
 • su.artcentre@gmail.com
 • FB:ArtCentre,SilpakornUniversity
 • Line @su.artcentre
 • โทร 0-3427-3331 หรือ 02-221-3841 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.
File attachments: 
หมดเขต: 
06 ธ.ค. 2021 09:00 to 05 ม.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.