^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ร่า ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ภายใต้หัวข้อ “70 years Australia – Thailand: Partnership & Prosperity” ชิงบัตรโดยสารเครื่องบิน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทยหรือออสเตรเลีย ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือออสเตรเลีย
 • เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ร่า รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • การเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นรายบุคคลเท่านั้น ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
 • ส่งผลงานเป็นภาพสี (ไม่มีข้อจำกัดของสี) และขาวดำ  โดยเป็นไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล PNG และ/หรือ PDF มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และมีขนาดไม่เกิน 4 เมกะไบต์  ในกรณีที่ได้รับคัดเลือก ผู้ชนะการประกวดจะต้องส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์เพิ่มเติมเป็นไฟล์นามสกุล EPS หรือ AI
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องแนบคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของกราฟฟิกและสีที่เลือกใช้
 • ส่งผลงานมายังอีเมล์ pdubangkok.competition@dfat.gov.au ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผลงานที่ส่งหลังจากวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน มิได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • ผู้ส่งผลงานให้กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในผลงานการออกแบบแก่รัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลไทย รวมถึงให้สิทธิ์นำผลงานการออกแบบที่ชนะการประกวดไปแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ตามที่สถานทูตฯพิจารณาเห็นสมควร
 • การส่งผลงานเข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งผลงานตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
 • หากพบว่าผู้ชนะการประกวดฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิหรือถอนรางวัลภายหลัง แม้จะมีการประกาศรางวัลแล้วก็ตาม
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถเรียกร้องในกรณีใดๆ  อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกผู้ชนะ หากพิจารณาเห็นว่าไม่มีผลงานออกแบบชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสิน  และจัดให้มีการประกวดใหม่ในภายหลัง

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตัดสิน
ผลงานประกวดจะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย ฯพณฯ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย  ฯพณฯ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำเครือรัฐออสเตรเลีย และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบ

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสถานทูตออสเตรเลียทางโทรศัพท์หรืออีเมล์  และจะได้รับเชิญให้มารับรางวัลที่สถานทูตออสเตรเลีย  โลโก้และชื่อเจ้าของผลงานจะนำลงประกาศใน Facebook ของสถานทูตออสเตรเลีย
 • ผู้ชนะการประกวดจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ส้นทางกรุงเทพฯ – ซิดนีย์ ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง จากการบินไทย (กรณีผู้ชนะเลิศอาศัยอยู่ในประเทศไทย) และ ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง  (กรณีที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย) พร้อมที่พักในกรุงเทพ หรือ ซิดนีย์ เป็นเวลา 3 คืน จากโรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์  โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีและค่าธรรมเนียม (tax and surcharge) ของบัตรโดยสาร และดำเนินการเรื่องวีซ่าเอง

หมายเหตุ การเดินทางเข้าออสเตรเลียขึ้นอยู่กับมาตรการจำกัดการเดินทางและการเปิดพรมแดนของออสเตรเลีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

File attachments: 
หมดเขต: 
17 พ.ย. 2021 03:46 to 30 พ.ย. 2021 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.