^ Back to Top

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และบริษัท สิงห์ คอร์เปเรชั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทีมละ 1 - 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เป็นผู้รับรอง
 • แต่ละทีม ส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 • เนื้อหาคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที
 • ผลงานจะต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ต้องเป็นคลิปที่มีความสร้างสรรค์ ไม่แสดงออกถึงความรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด และแนวคิดในการนำเสนอต้องให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 • เนื้อหาที่นาเสนอจะต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่นาเสนอภาพ หรือเนื้อหาของการเสพยาเสพติดในคลิปของท่าน
 • ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โดยจะมีเวลาในการนำเสนอ คนละ 5 นาที ทางทีมงานจะแจ้งรูปแบบการจัดงานอีกครั้ง
 • ระยะเวลาการประกวด รวมทั้งวัน เวลา สถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1, www.mct.rmutp.ac.th หรือ Facebook.com/channelmct
 • การส่งคลิปเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรม "การทำคอนเทนต์ลงแอปพลิดคชัน TikTok" ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และการนำเสนอเนื้อหายาเสพติดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok อย่างสร้างสรรค์ จากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการประกวดได้
 • หมดเขตรับผลงาน วันที่ 25 ธันวาคม 2564
 • ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีม วันที่ 10 มกราคม 2565 ทาง
  • www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1
  • www.mct.rmutp.ac.th
  • Facebook.com/channelmct
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลในวันที่ 18 มกราคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6870-1
 • 095-6455552 (คุณชลณัฐ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Krit Leakmas

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
13 พ.ย. 2021 09:00 to 25 ธ.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.