^ Back to Top

ประกวด “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี”

ประกวด “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี”

เพจนิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี” ชิงรางวัล 50,000 บาท และจัดพิมพ์เป็นเล่มจริง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • ส่งคนเดียว หรือเป็นทีมก็ได้

เนื้อหาและรูปแบบ

 • อยู่ในกรอบขององค์ความรู้ในการผลิตสื่อสําหรับเด็กแอลดี*
 • ไม่จํากัดเทคนิค สามารถวาดบนกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้
 • เป็นงานประพันธ์ใหม่ ไม่แปล ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงโครงเรื่องจากที่อื่นใด (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
 • ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด และไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่น ๆ
 • หากได้รับการพิจารณาคัดเลือก สามารถทํางานต่อจนเสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่โครงการกําหนด (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุ

การส่งผลงาน

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 ตุลาคม 2564
 • เนื้อเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์
 • ภาพตัวอย่างปก บนกระดาษขนาด 9x9 นิ้ว (พิมพ์สีเหมือนจริง)
 • เนื้อในหน้าคู่ (หน้าที่ 2 และ 3) ของหนังสือ ขนาด 9 x 18 นิ้ว (พิมพ์สี่เหมือนจริง)
 • รับผลงานเฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่งถึง
  โครงการนิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี
  56/3 หมู่ 2 ต.น้ําบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
  โดยจะถือตามวันที่ประทับตราเป็นสําคัญ
  (ผู้ส่งผลงานกรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดต้นฉบับนิทาน”)

รางวัลการประกวด
เงินรางวัล 50,000 บาท สําหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพียงเรื่องเดียว (หักภาษีตามกฎหมาย) จ่ายเมื่อต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์

ติดต่อสอบถาม

 • เพจ “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี”
 • หรือโทร. 065 724 3535
หมดเขต: 
17 ก.ย. 2021 09:00 to 15 ต.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.