^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021 ภายใต้แนวคิด “FOOD FORWARD ยกระดับอาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021 ภายใต้แนวคิด “FOOD FORWARD ยกระดับอาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับการรับรู้เรื่องอาหารฉายรังสีของคนไทยให้แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค และนำไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และคาดหวังว่าประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์อาหารฉายรังสีที่เกิดจากแนวคิดริเริ่มในโครงการนี้ออกสู่ท้องตลาด มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลากหลายชนิด รวมถึงมีการบริโภคอาหารฉายรังสีในประเทศไทยอย่างหลากหลายมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประเภทอุดมศึกษา
  • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาและมีสถานภาพเป็นนิสิต / นักศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี ( กรุณาแสดงหลักฐานโดยการแนบรูปบัตรนิสิต / นักศึกษาของสมาชิกภายในทีมทุกคน )
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน)
  • สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันการศึกษาได้ โดยไม่จำกัดคณะหรือสาขาที่เรียน
  • ผู้สมัครสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • ผู้สมัคร มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้สมัครต้อง ไม่ได้กำลังศึกษา อยู่ในสถาบันการศึกษาในระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า [หากท่านไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระบบ เช่น การศึกษานอกระบบ (กศน.) ให้ท่านลงสมัครในประเภทนี้]
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน)

กำหนดการจัดกิจกรรม

 • ระยะเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564 ขยายระยะเวลารับสมัครเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
 • ปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 30 กันยายน 2564 ขยายระยะเวลารับสมัครเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2564
 • การตัดสินผลงาน (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (ประเภทละ 10 ทีม) ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สาหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ) วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 **
 • ระยะเวลาผลิตผลงาน (Prototype) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่23 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564
 • วันประกวดตัดสินผลงาน รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 **

** ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนวันที่และรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดรับทราบก่อนล่วงหน้า

 • รางวัลการประกวด
 • ประเภทอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 085-065-0821

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐาณุพงศ์ จีนวรเศรษฐ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
170,000 Baht
หมดเขต: 
02 ก.ย. 2021 09:00 to 15 ต.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.