^ Back to Top

ประกวดผลิตไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2021"

ประกวดผลิตไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2021"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2021" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ และได้บ่มเพาะความรู้เชิงลึกในการทำคลิปวีดีโอโฆษณาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณา โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 1-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน) และสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว ทีม รวมไปถึงส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จากผู้สนับสนุนในโครงการฯ จากนั้นคณะกรรมการกลางจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ทีมเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. การแข่งขันรอบที่ 1 : นำส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด พร้อมนำเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
 7. การแข่งขันรอบที่ 2 : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการผลิตคลิปวิดิโอโฆษณาจำนวนทีมละ 5,000 บาท
 8. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 9. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021
 10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในนามเจ้าภาพร่วม มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด       และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทาผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงานรวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำผลงาน และข้อมูลจากการทำการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ
 12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯสปอนเซอร์ คณะนักศึกษา ผู้ส่งผลงาน และสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 13. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 14. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 15. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

การสมัครและส่งผลงาน
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021 แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.x-campuscontest.com

กำหนดการประกวดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2021

 • เปิด-ปิดรับใบสมัครวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564
 • แจกโจทย์แบรนด์สินค้าวันที่ 4 ตุลาคม 2564
 • ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) วันที่ 22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 • Coaching ปรับปรุงผลงาน วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564
 • ส่งผลงานรอบที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2564
 • เผยแพร่คลิปในสื่อออนไลน์ วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 (12 ทีม) วันที่ 17 ธันวาคม 2564
 • นำเสนอผลงานรอบ Thailand The winner วันที่ 22 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ Timeline กิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216
 • แฟกซ์ 02-661-7757
 • E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
 • เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณรัฐพงศ์ ประสาทเงิน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
02 ก.ย. 2021 09:00 to 30 ก.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.