^ Back to Top

ประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal

ประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร , สถาบันพระปกเกล้า , กรมกิจการสตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , องค์กรโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , SDG move และเทใจ ขอเชิญชวนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผลในการพัฒนาประเทศทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยที่ไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง ในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal ชิงประกาศนียบัตรรับรองจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎร และมีโอกาสนําโครงการดัง กล่าวไปสร้างต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง

คุณสมบัติของผู้นําเสนอกิจกรรม/โครงการ
ประชาชนคนรุ่นเปลี่ยน ไม่จํากัดอายุ สามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภทกลุ่ม ซึ่งสามารถมีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน ผู้สมัครสามารถนําเสนอได้มากกว่า 1 กิจกรรม

วิธีการเข้าร่วมนําเสนอกิจกรรม/โครงการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์นําเสนอกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมปฏิบัติตามได้และต้อง น่าไปสู่ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูหรือลดผล กระทบ ที่อาจเกิดในระยะยาวจากวิกฤติต่างๆ โดยผู้เสนอกิจกรรมจะต้อง…

 1. ระบุ SDG อย่างน้อย 1 ข้อที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม
 2. ระบุเป้าหมายและลักษณะกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับ SDG ข้อนั้นๆ
 3. ระบุกลุ่มเป้าหมายและจํานวนผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมน่าร่องนี้
 4. ระบุตัวชีวัดที่ใช้ในการวัดผล
 5. ระบุประโยชน์และแรงจูงใจสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมน่าร่อง
 6. ระบุวิธีบันทึกและติดตามการทํากิจกรรม
 7. ระบุเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล
 8. ระบุระยะเวลาในการทํากิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ผู้สมัครนำมาเสนอสามารถใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดผลที่มีอยู่แล้วหรือคิด ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งสองกรณี แต่ผู้นําเสนอต้องระบุตัวชี้วัดและขั้นตอนวิธีการชี้วัดให้ละเอียดและชัดเจน โดยเฉพาะหากเป็นสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าหากโครงการได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นหรือระบบบันทึกขององค์กรต่าง ๆ บันทึก กิจกรรมนั้นสามารถทําได้ และหากมีผลลัพธ์ของกิจกรรมรวมทั้งเครื่องมือวัดผลของกิจกรรมแล้ว กรุณานํามาแสดงต่อคณะกรรมการ และหากเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในปัจจุบันอาจท่าการทดลองกับ กลุ่มตัวอย่าง (Prototype) และนําเสนอรายงานผลของกิจกรรมและเครื่องมือวัดผลของกิจกรรมเพื่อ ประกอบการพิจารณา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป็นแนวทางที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติกําหนดออกมาใช้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุ ถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป้าหมายนี้มีทั้งหมด 17 ข้อ ทุกคน สามารถมีส่วนช่วยทําให้สังคมของเราบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 1. ขจัดความยากจน
 2. ขจัดความหิวโหย
 3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ
 5. ความเท่าเทียมทางเพศ
 6. น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
 7. พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
 8. งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 9. โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
 10. ลดความเหลื่อมล้ำ
 11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
 12. การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 13. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 14. ทรัพยากรทางทะเล
 15. ระบบนิเวศบนบก
 16. ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง
 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการเข้าร่วมนําเสนอกิจกรรม/โครงการ

 1. กรอกข้อมูลกิจกรรม/โครงการ พร้อมแนบลิ้งก์คลิปวิดีโอนําเสนอความยาวไม่เกิน 3 นาที ได้ที่: ลิ้งก์ https://forms.cle/UPY1jdvuBZp1ahuz6 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

  ภายในวัน ที่ 20 กันยายน 2564
 2. ประกาศผลแนวคิดที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาและแนวคิดที่โดดเด่นหรือมีโอกาสได้รับการ พัฒนาต่อยอดสําหรับ SDG ในแต่ละข้อ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

รางวัลที่จะได้รับ
ผู้นําเสนอกิจกรรม/โครงการที่ส่งแนวคิดกิจกรรมเข้าเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎร และมีโอกาสนําโครงการดัง กล่าวไปสร้างต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/SDGcitizens
 • อีเมล์ : sdgcitizens@gmail.com
 • Line Official: @SDGcitizens
 • สำนักงาน : คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2
  111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Napakka-on Metchanun

หมดเขต: 
25 ส.ค. 2021 09:00 to 20 ก.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.