^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2

ประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรรุ่นใหม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักจรรยาบรรณวิศวกร
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นวิศวกรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการนำเสuอมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีwวิศวกรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรไทยในอนาคต
 • เพื่อคัดเลือกผลงานหนังสั้นคุณภาพดีส าหรับใช้ในการจัดท าสื่อโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สาธารณชนที่ไม่ได้เป็นวิศวกร แต่ต้องคลุกคลีกับงานวิศวกรรม ให้เกิดความเข้าใจต่อหลักจรรยาบรรณวิศวกร อันส่งผลต่อความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อวิศวกรที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • เพื่อยกระดับเกณฑ์ควบคุมของวิชาชีพวิศวกรรมในภาพรวมอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมพฤติกรรมของวิศวกรให้ถูกต้องของจรรยาบรรณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Google form ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2564
 • ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
 • คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกให้เหลือ 5 เรื่อง 1 - 20 ตุลาตม 2564
 • ประกาศผลรางวัลภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ covid-19

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพัทชา มากสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 533
 • อีเมล์ eitshortfilm@gmail.com
 • www.facebook.com/EITShortfilm

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพัทชา มากสมบูรณ์ / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หมดเขต: 
01 ส.ค. 2021 09:00 to 30 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.