^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) หัวข้อ "ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ (Overcome crisis with the power of responsibility, 责任·担当抗疫情)" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดีมีศีลธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก
 • เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึnอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ
 • เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึnทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษา (ป.๓-ป.๖)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) / ปวช. ๑-๓
 • ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑-๒

ภาษาที่ใช้ในการประกวด มี ๓ ภาษา ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน

กำหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันนี้ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : เปิดรับสมัคร พร้อมส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงานไฟล์ PDF Upload ผ่าน www.ibsofficial.com/speech
 • เสาร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ชี้แจงกติกาการประกวดฯ

รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ทั้ง ๓ ภาษา

 • ประเภทประถมศึกษาศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท
 • ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท
 • ประเภทอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท

รางวัลสนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์

 • เกียรติบัตรออนไลน์สำหรับครูอาจารย์ที่เป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
 • เกียรติบัตรออนไลน์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณศรีดา ชื่นชม โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๒๘-๔๓๖๐
 • คุณอรประภา สากูต โทรศัพท์ ๐๘๘-๐๐๒-๖๓๗๑
 • Facebook: Change the World Speech Contest
 • Line group: Speech contest Club
 • Line Official: @339ctpor

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้ากลุ่มไลน์ทั้ง ๒ กลุ่ม เพื่อรับข้อมูลการจัดกิจกรรมของโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Ornprapa Sagoot

หมดเขต: 
18 มิ.ย. 2021 09:00 to 10 ก.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.