^ Back to Top

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49

โครงการไฟ-ฟ้า ขอเชิญเนักเรียนและเทียบเท่า สมัครเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา

ประเภทการประกวด

  1. การประกวดมารยาทไทย เป็นการประกวดในระดับประถมศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องของมารยาทไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการไหว้ การยืนเดินนั่ง และการรับ-ส่งสิ่งของ ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าของมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทยให้กับเยาวชนคuรุ่นใหม่ผ่านช่องทางออuไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วมประกวดด้วย
  2. การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถอ่านอักษรเบลล์เพื่อการสื่อสารได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
  3. การประกวดวาดภาพดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน  โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 สิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถาม
โทร 062 070 0088, 062 070 0099

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนกันต์ พุกะทรัพย์ / TTB

File attachments: 
หมดเขต: 
17 มิ.ย. 2021 09:00 to 27 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.