^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน"

ประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน"

STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน (Let's discover nature-on land)" ในโครงการ World Kids Colouring Day ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท และเพื่อร่วมสมทบเงินบริจาค 1 ภาพวาด = 1 ยูโร มอบให้กับเด็กๆ ในประเทศเปรู

รุ่นการประกวด

 • รุ่นประถมศึกษาตอนต้น : อายุ 7-9 ปี
 • รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย : อายุ 10-12 ปี

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานสามารถวาดภาพระบายสีโดยใช้แบบฟอร์มของทางบริษัทฯ หรือวาดภาwระบายสีลงในกระดาษขนาด A4 และใช้ผลิตภัณฑ์สีไม้รุ่น 143 ของสเต็ดเล่อร์ในการส่งผลงานเข้าประกวดเท่านั้น
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวนชิ้น แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 (ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) ส่งผลงาuมาทางไปรษณีย์ที่
  “โครงการ World Kids Colouring Day”
  บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จํากัด 59 ซอยบาร์โบส 2 ถ.สุขุมวิท 42
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • การตัดสินผลการประกวดจากคณะกรรมการ จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลรางวัลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทาง Facebook:Staedtler
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ ปิดรับผลงานที่ร่วมบริจาค 1 ยูโร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น แต่สามารถส่งผลงานเพื่อร่วมประกวดได้ถึง 31 ตุลาคม 2564

เอกสารสําหรับการส่งประกวดผลงาน

 • สําเนาสูติบัตรผู้เข้าประกวด
 • สําเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองโดยชอบธรรม

รางวัลการประกวด

 • รุ่นประถมศึกษาตอนต้น : อายุ 7-9 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
 • รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย : อายุ 10-12 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนําส่ง ให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

รางวัลพิเศษ สําหรับโรงเรียน หรือ สถาบันสอนศิลปะ
เมื่อร่วมส่งผลงานมากที่สุด 10 อันดับแรก รับเลย ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ของสเต็ดเล่อร์ มูลค่า 5,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-3391515 ต่อ 162
 • www.facebook.com/staedtler.th
หมดเขต: 
08 มิ.ย. 2021 09:00 to 31 ต.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.