^ Back to Top

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

Aviagen Asia Pacific Ltd. ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

รายละเอียดโครงการ
บริษัท Aviagen Asia-Pacific (ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า บริษัทฯ) มีความประสงค์จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถทางศิลปะ จึงได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด หากผลงานใดได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และ/หริอ ไปจัดพิมพ์และ /หริอ จัดทำเป็นของขวัญปีใหม่ และของที่ระลึก ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต/นักศ๊กษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1- 4 จากอุดมศึกษาทุกสถาบันในทวีปเอเชีย (ไม่รวม อินเดีย และ จีน)

กติกาการประกวด

 • รอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายของผลงานที่เคยทำ ที่แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น ด้วยไฟล์รูปภาพ jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB พร้อมใบสมัครที่ครบถ้วน มาที่อีเมล์ asia.marketing@aviagen.com ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผลงานที่ส่งอีเมล์เข้ามา จะได้รับการแจ้งจากทางบริษัทฯ ว่าผ่านเข้ารอบภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าประชุมกับบริษัทฯ (ด้วยตัวเอง หรือผ่านทางการประชุมออนไลน์) เพื่อทาความรู้จัก และเรียนรู้ข้อมูล รวมถึงค่านิยมหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบหัวข้อ ความต้องการด้านการออกแบบของผลงาน (design brief) เพื่อผลิตผลงานจริงเข้าประกวดในรอบแข่งขัน โดยส่งผลงานตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • ผู้ที่ส่งชิ้นงานตัวจริงเข้ามาทุกคน จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และชิ้นงานนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่สามารถขอรับกลับคืนได้ และถือว่าได้มอบลิขสิทธิ์ทุกอย่างของผลงานให้แก่บริษัทฯ เป็นการถาวร
 • ผลงานทุกชิ้นจะรับได้การพิจารณาและตัดสินผลรางวัลโดยคณะกรรมการ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขการประกวด

 • การประกวดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม
 • ในรอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายของผลงานศิลปะที่เคยทำ แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ เช่น วาด ปั้น และ แกะสลัก โดยผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือ สื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊เปลือย
 • เปิดโอกาสสำหรับ นิสิต/นักศ๊กษา ที่กาลังศึกษาในชั้นปีที่ 1- 4 จากอุดมศึกษาทุกสถาบันในทวีปเอเชีย (ไม่รวม อินเดีย และ จีน)
 • หลังจากผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดผู้จะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลอื่นมาก่อน ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับเท่านั้น ทั้งด้าน ความคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ ต้องไม่เป็นการลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์เข้าประกวด
 • จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น และเป็นผลงานเดี่ยว (ไม่สามารถทาเป็นกลุ่ม)
 • ลักษณะชิ้นงาน 2,3 มิติ ไม่จากัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แต่ต้องไม่เป็นชิ้นงานภาพเคลื่อนไหว
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ ผลงานตัวจริง ตามหัวข้อที่กำหนด (design brief) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับไก่ และ/หรือ การเลี้ยงไก่  สำหรับการสร้างสรรค์ชิ้นงานตัวจริง จะต้องมีขนาดไม่เกิน A1 (595 x 841 mm) และมีความหนาของชิ้นงานไม่เกิน 595 mm สาหรับงาน 3 มิติ
 • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งกรรมการผู้ตัดสิน ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดนี้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวดและการตัดสิน

 • รอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2564 ขยายเวลาถึง 31 กรกฎาคม 2564
  ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายของผลงานที่เคยทำ ที่แสดงถึงทักษะและความเป็นศิลปินในตัวคุณ 1 ชิ้น ด้วยไฟล์รูปภาพ jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB พร้อมใบสมัครที่ครบถ้วน มาที่อีเมล์ asia.marketing@aviagen.com ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ขยายเวลาถึง 31 กรกฎาคม 2564 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2564
  บริษัทฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าประชุมกับบริษัทฯ (ด้วยตัวเอง หรือผ่านทางการประชุมออนไลน์) เพื่อทาความรู้จัก และเรียนรู้ข้อมูล รวมถึงค่านิยมหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบหัวข้อ ความต้องการด้านการออกแบบของผลงาน (design brief) เพื่อผลิตผลงานจริงเข้าประกวดในรอบแข่งขัน โดยส่งผลงานตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลาไม่เกิน 23.59 น.
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2564
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งผลงานจริงมาที่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไม่เกินเวลา 23.59 น. (บริษัทฯจะแจ้งที่อยู่การจัดส่งให้ภายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว), โดยผู้ประกวดต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายกรณีที่ผลงานสูญหาย เสียหายหรือชารุดจากการขนส่ง
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2564
  วันตัดสิน, ประกาศผลและมอบรางวัล: บริษัทฯ เชิญผู้เข้ารอบการประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง มาที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ เพื่อทาพิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ผ่านคัดเลือกรอบสอง (ส่งผลงานตัวจริงเข้ามาแล้ว) : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
asia.marketing@aviagen.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rommanee Mansukhum / Aviagen Asia Pacific Ltd.

หมดเขต: 
12 พ.ค. 2021 (All day) to 31 ก.ค. 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.