^ Back to Top

ประกวดในโครงการ "THE ENERGist3 by EPPO"

ประกวดในโครงการ "THE ENERGist3 by EPPO" ภายใต้กรอบแนวคิด "ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal"

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการ "THE ENERGist3 by EPPO" ภายใต้กรอบแนวคิด "ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal" ชิงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 300,000 บาท พร้อมทริปศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน ฟรี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ข้าราชการ ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน นิสิตและนักศึกษา ธุรกิจสตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 25 – 50 ปี

รูปแบบผลงาน
Virtual Hackathon #HackFromHome #HackFromAnywhere

กรอบแนวคิด
ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal
แนวคิดการมีส่วนร่วมด้านการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพหรือการลดการใช้พลังงาน

กิจกรรมตลอดการแข่งขัน

 • สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564
 • กิจกรรม Idea Audition* วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 • กิจกรรม Virtual Hackathon* (20 ทีม) วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2564
 • กิจกรรม Online Workshop* (10 ทีม) วันที่ 19 มิถุนายน 2564
 • กิจกรรม Final Pitching* (10 ทีม) วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
 • กิจกรรม Implementation (2 ทีม) วันที่ 20 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2564
 • กิจกรรม THE ENERGist Showcase (2 ทีม) วันที่ 2 ตุลาคม 2564
 • การศึกษาดูงานด้านพลังงาน วันที่ 10-12 กันยายน หรือ 17 - 19 กันยายน 2564

หมายเหตุ

 • รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม เช่น Zoom
 • กําหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ THE ENERGist3 by EPPO

 1. เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 300,000 บาท:
  • เงินทุนสนับสนุนการดําเนินการจริงร่วมกับพันธมิตร (ระยะเวลา 1 เดือน) จํานวน 2 ทีม ทีมละ 50,000 บาท
  • เงินรางวัลสนับสนุนการต่อยอดไอเดีย และการขยายผลเชิงพาณิชย์รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 ทีม ทีมละ 100,000 บาท
 2. ประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ:
  • ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการจากสนพ. หน่วยงานผู้คิดนโยบายพลังงานของประเทศสําหรับ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ Final Pitching
  • โล่เกียรติยศจาก สนพ. สําหรับผู้ชนะการแข่งขัน 2 ทีม
 3. ทริปศึกษาดูงานด้านพลังงาน: 3 วัน 2 คืน
 4. ความรู้: ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จากหลากหลายอุตสาหกรรม และจาก สนพ.
 5. ประสบการณ์: ประสบการณ์ในการคิดแผนธุรกิจ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสนพ.
 6. การพัฒนาตัวเอง: ทักษะการนําเสนอ ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความเป็นผู้นํา และทักษะการคิดแบบรอบด้าน
 7. เครือข่าย: เครือข่ายนักคิด นักพลังงาน และนักธุรกิจที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ
 8. โอกาสต่อยอดธุรกิจ: จากนโยบายและแผนด้านพลังงานที่มี จะสามารถนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศได้

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: theenergistbyeppo@gmail.com
 • โทรศัพท์: คุณณวกมล 094-646-4628 , คุณณภัทร 097-047-9100

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Natradee ChaisamranSAMRAN

หมดเขต: 
08 เม.ย. 2021 09:00 to 15 พ.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.