^ Back to Top

ประกวดคลิปไวรัล "วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่"

ประกวดคลิปไวรัล "วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทของการประกวด

 • ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. เนื้อหาต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 และการพัฒนาวัคซีนโควิด – 19
 2. คลิปวิดีโอไวรัลจะต้องมีความยาว 1 - 2 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 3. จะต้องส่งไฟล์บันทึกลงแผ่น CD/DVD จำนวน 2 แผ่น ที่มีคุณภาพในระดับ HD ขึ้นไปในรูปแบบ .MP4 หรือ .avi เท่านั้น
 4. ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยประกวดที่ใดมาก่อนซึ่งถ้า คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าเกิดการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยประกวดที่ใดมาก่อนจะตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้หากมีการใช้เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ภาพบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จะต้องมีการขออนุญาต และอ้างอิงถึงหน่วยงานอย่างชัดเจน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่า ด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. สถาบันไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 7. สถาบันจะเก็บรักษาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้สถาบันนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันได้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 9. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไขข้างต้น
 10. คลิปวิดีโอไวรัลต้องมีโลโก้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยให้ใส่ใน End Credit (ความยาวของผลงานรวม End Credit)
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ทีมละไม่เกิน 3-5 คน

กำหนดส่งผลงาน
ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบาราศนราดูร
ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รางวัลการประกวด
เกียรติบัตรและเงินรางวัล ประเภทละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรด้วย

ติดต่อสอบถาม
โทร.0- 2580- 9729-31 ต่อ 503 (วัน - เวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

หมดเขต: 
19 มี.ค. 2021 09:00 to 30 เม.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.