^ Back to Top

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร และต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยคณาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเกษตร
 • เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเกษตรสู่สาธารณะและสังคม
 • สร้างภาพจำของคณะเกษตร กำแพงแสน ให้คงอยู่กับนักเรียน/โรงเรียนมัธยมศึกษา ในฐานะผู้จัดและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ส่งโครงงานเข้าประกวดเป็นทีม จำนวน 2-5 คน/ทีม และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 1 ท่าน

กำหนดการ

 • 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2564 ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
 • 1-30 มิ.ย. 2564 คัดเลือกโครงงานรับทุนพัฒนานวัตกรรมการเกษตร จำนวน 20 ทุน
 • 30 มิ.ย. 2564 ประกาศผลโครงงานที่ได้รับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
 • 1-31 ก.ค. 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงพื้นที่ดูงาน/ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1
 • 1-31 ส.ค. 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงพื้นที่ดูงาน/ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2
 • 1-30 ก.ย. 2564 รายงานสรุปผลโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัทพ์ : 06 1553 9939
 • Line ID : agr_eduserv
 • www.facebook.com/agrkps

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุภัค ถาวรนิติกุล

หมดเขต: 
01 มี.ค. 2021 09:00 to 31 พ.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.