^ Back to Top

ประกวดประติมากรรมต้นแบบ พ.ศ. 2564

ประกวดประติมากรรมต้นแบบ พ.ศ. 2564

บ้านอยู่สบาย ร่วมกับคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมต้นแบบ พ.ศ. 2564 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ประเภทประติมากรรมต้นแบบ
ได้แก่ รูปปั้น รูปสลัก หรือวัสดุอื่นๆ สําหรับติดตั้งในพื้นที่โครงการ HAVANA Community mall ผลงานต้นแบบเป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง เรซิ่น ไม้ และอื่นๆ เป็นต้น

ขนาดประติมากรรมต้นแบบ
ขนาดความกว้าง x ความยาว x ความสูง รวมกันไม่เกิน 300 cm. และไม่น้อยกว่า 180 cm. ไม่รวมฐาน

หัวข้อประติมากรรมต้นแบบ
ให้สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

 • ความอุดมสมบูรณ์
 • การเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ความอบอุ่นในครอบครัว

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักศึกษา และเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทย/และหรือ เชื้อชาติไทย ปัจจุบัน ศึกษาหรือพํานักในจังหวัดนครราชสีมา
 2. ศิลปินหรือประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย/และหรือ เชื้อชาติไทย

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมต้นแบบ ด้วยความคิด ของตนเอง ผลงานประติมากรรมต้นแบบต้องไม่เคยได้รับรางวัลและเผยแพร่ในสูจิบัตรที่ใดมาก่อน

กําหนดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ผู้ส่งผลงานประติมากรรมต้นแบบเข้าร่วมประกวด ส่งได้คนละไม่เกิน 3 ผลงาน และต้องมาส่งผลงานด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับผลงาน โดยกรอก รายละเอียดในแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และเตรียมหลักฐานการสมัครดังนี้
  • แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
  • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 • สถานที่ส่งผลงาน : หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
 • วัน เวลา รับผลงาน : ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ในวันราชการ เว้นวันหยุดราชการ

รางวัลการประกวด

 • ระดับนักศึกษา และเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ดังนี้
  • รางวัลยอดเยี่ยมพร้อมถ้วยรางวัล 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รางวัลดีเด่นพร้อมถ้วยรางวัล 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชยพร้อมถ้วยรางวัล 3 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะได้รับประกาศนียบัตร
 • ระดับศิลปินหรือประชาชนทั่วไป ดังนี้
  • รางวัลยอดเยี่ยมพร้อมถ้วยรางวัล 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • รางวัลดีเด่นพร้อมถ้วยรางวัล 2 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
  • รางวัลชมเชยพร้อมถ้วยรางวัล 3 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท
  • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะได้รับประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โทร 092-3538490 , 089-3959509
 • facebook : หอศิลป์ตะโกราย Takorai Art Gallery
 • facebook - Havana Korat โทร 080-1684953
 • ผศ.บุญเกิด ศรีสุขา โทร 089-8633518
 • ผศ.ชยารัฐ จุลสุคนธ์ โทร 081-3725282
Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
หมดเขต: 
01 ธ.ค. 2020 10:00 to 28 ก.พ. 2021 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.