^ Back to Top

ประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3"

ประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3"

มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะ หรือ แผนกที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์
 2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. บุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานทางด้านการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ
 4. สามารถลางาน หรือ มีเวลาสำหรับการเข้าร่วมอบรมจนครบตามหลักสูตร และมีเวลาในการผลิตรายการสารคดี เพื่อส่งกลับมายังโครงการ

กำหนดระยะเวลา

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2564 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ที่ www.tv.co.th/dochack
  หมายเหตุ หากสมัครเข้ามาเป็นกลุ่ม 4-5 คนจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมอบรมก่อน
 2. สถานที่การจัดอบรมและวันเวลา สถานที่
  ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต้องเลือกจังหวัดที่เข้าร่วมอบรม โดยยึดหลักของจังหวัดที่ใกล้เคียง หรือ ความสามารถและสะดวกในการเข้าร่วมอบรม โดยการจัดอบรมในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6 จังหวัด ดังนี้
  • จังหวัดเชียงใหม่ 
  • จังหวัดพิษณุโลก  
  • จังหวัดภูเก็ต
  • จังหวัดระยอง
  • จังหวัดขอนแก่น
  • กรุงเทพมหานคร
   หมายเหตุ
   • วันและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สถานที่จัดอบรม จะแจ้งให้ทราบภายในเดือน มีนาคม

ติดต่อสอบถาม

 • FB : มูลนิธิสำรวจโลก
 • Line@nextsteptv
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Srisura Pongsakchat
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,300,000 Baht
หมดเขต: 
16 ธ.ค. 2020 09:00 to 28 ก.พ. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.