^ Back to Top

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ช่อง 7HD ร่วมกับ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST" ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม" ชิงเงินรางวัล เงินสนับสนุนการผลิต พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ และมุมมองเกี่ยวกับสังคมอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถาบัน

โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อย่อย สำหรับให้ทีมเข้าประกวดเลือกผลิต (เลือกหัวข้อใดก็ได้) ดังนี้

 • Indy Travel ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของคนวัยมัน
 • Fear Factor เด็กไทยร่วมขจัดความกลัว ลดความรุนแรงในสังคมไทย
 • Go Green คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • Good Life & Health เยาวชนไทยห่วงใยชีวิตและสุขภาพ
 • Education Disruption เด็กรุ่นใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทย

รูปแบบสารคดี
สารคดีสั้น ความยาว 5 นาที จำนวน 1 ตอน /1 ทีม

การคัดเลือก
คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 20 ทีม และคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 ทีม แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 7 รางวัล

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 1. เป็นนิสิต หรือนักศึกษาปีใดก็ได้ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนที่สนใจ
 2. สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 3. ผู้สมัครส่งผลงานเป็นสารคดีสั้น ในหัวข้อที่กำหนด ความยาว 5 นาที จำนวน 1 ตอน โดยต้องเป็นรูปแบบที่คิดขึ้นมาใหม่ ไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อน
 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงาน
 5. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ จริง
 6. หมายเหตุ : ผลงานที่ได้เข้ารอบแรก จำนวน 20 ทีม และได้เข้าร่วม Coaching จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตเพื่อผลิตผลงาน และมีทีมที่ปรึกษาจากฝ่ายข่าวช่อง 7HD ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผลงานสารคดีที่ผลิตขึ้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของสถานี ฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้

กำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564
 • เดินสายประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564
 • ตัดสินทีมเข้ารอบ 20 ทีม เดือนมกราคม 2564
 • ประกาศผลเข้ารอบ 20 ทีม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 • กิจกรรม Coaching เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณ 2 สัปดาห์แรก : 1 วัน)
 • ผลิตชิ้นงาน และส่งผลงานรอบสุดท้าย เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564
 • ตัดสิน 10 ทีมสุดท้าย     เดือนมีนาคม 2564
 • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 1 เมษายน 2564 (ช่วงสัปดาห์ที่ 1)
 • พิธีมอบรางวัล เดือนเมษายน 2564 (ช่วงสัปดาห์ที่ 2)

หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงินรางวัล และเงินสนับสนุนการผลิต

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร เป็นเงินจำนวน 140,000 บาท
 • เงินสนับสนุนการผลิตชิ้นงานสารคดี จำนวน 20 ทีมละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท
 • เงินสนับสนุนค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่ มหาวิทยาลัย 20 ทีม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโค้ชชิ่ง และตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) และยึดตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ รวมถึงชิ้นงานที่เข้ารอบทั้ง 20 ทีม ที่สถานีฯ สนับสนุน งบประมาณการผลิต ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถานีฯ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เฉพาะเงินรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล รวมถึงค่าพาหนะที่มาร่วมงาน ตามกฎหมาย
File attachments: 
หมดเขต: 
11 พ.ย. 2020 09:00 to 15 ม.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.