^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "งานด้านมนุษยธรรมคืออะไร : What is Humanitarian Work?"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "งานด้านมนุษยธรรมคืออะไร : What is Humanitarian Work?"

คณะกรรมการกาชาดระหว่าประเทศ (ICRC) ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และกาชาดไทย (Thai Red Cross Society) ขอเชิญผู้สนใจสัญชาติไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "งานด้านมนุษยธรรมคืออะไร : What is Humanitarian Work?" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และมีโอกาสได้จัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการครั้งแรกที่จะจัดขึ้นในปีนี้ที่กรุงเทพฯ  

หัวข้อการประกวด

 • สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)
 • คณะกรรมกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross)
 • สหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent)

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • วาดภาพในหัวข้อ "งานด้านมนุษยธรรมคืออะไร" โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกธีมได้ตามความถนัด เช่น งานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) งานของสภากาชาดไทย (TRC) หรือ งานของสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) (โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ เฟสบุค หรือสื่ออื่น ๆ ขององค์กร) โดยผลงานต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า A3 ผู้สมัครสามารถเลือกใช้สีหรือเทคนิคได้ตามความถนัด แต่ห้ามไม่ให้ใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอล แอปพลิเคชั่น หรือ สิ่งอื่น ๆ ในการสร้างผลงาน
 • ต้องกรอกชื่อผลงานและอธิบายความหมายของผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาในใบสมัคร

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • เปิดรับสมัครผลงาน 23 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2563
 • นับคะแนนโหวตทางเฟสบุค 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563
 • ประกาศผล 2 ธันวาคม 2563
 • จัดแสดงนิทรรศการ 14 ธันวาคม 2563

การส่งใบสมัครและผลงาน
สามารถส่งใบสมัครและผลงานทางอีเมล์ ( icrc.thailand@gmail.com ) และทางไปรษณีย์ (ตัวจริง) แบบลงทะเบียนถึง

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
สานักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
191/6-8 ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนน รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รางวัลการประกวด จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

 • รางวัลที่ 1 ในหัวข้อ งานด้านมนุษยธรรมของ ICRC เงินรางวัล 9000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 ในหัวข้อ งานด้านมนุษยธรรมของ ICRC เงินรางวัล 6000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกสื่อสารองค์กร (คุณโอ๋ และ คุณเตย)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 081-830-4357
 • อีเมล ttuitiengsat@icrc.org
 • www.facebook.com/icrcth

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Monsicha Rungchawannont

หมดเขต: 
25 ก.ย. 2020 09:00 to 23 พ.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.