^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020 หัวข้อ “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 1. รวมทีมคณะผู้จัดทําในระดับอุดมศึกษา ซึ่งต้องประกอบด้วยนิสิต/นักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างน้อย 1 คน
 2. Like และ Share โพสต์ประชาสัมพันธ์การประกวด จาก Facebook Fanpage “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020” (ตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะ)
 3. จัดทําคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม Theme งาน “End Rabies: Collaborate, Vaccinate”
 4. เน้นไอเดียการนําเสนอที่น่าสนใจ แปลกใหม่และสร้างสรรค์ตัดต่อนําเสนอภายในเวลา 2 นาที ไม่จํากัดเทคนิค หรืออุปกรณ์ในการถ่ายทํา
 5. ส่งคลิปวิดีโอพร้อมแนบใบสมัครในช่องทาง : WRDThai2020@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า : WRD2020_ชื่อทีม
 6. ส่งเข้าประกวดได้ทีมละ 1 คลิป เท่านั้น
 7. ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.
 8. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้เท่านั้น

เงื่อนไขการประกวด

 1. ไม่จํากัดอุปกรณ์ในการถ่าย เช่น กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 2. ไม่จํากัดเทคนิคในการตัดต่อ เพื่อให้น่าสนใจ
 3. ไม่จํากัดจํานวนสมาชิกในคณะทํางาน
 4. สามารถเพิ่ม Effect ภาพ และเสียงประกอบได้ตามความเหมาะสม และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 5. คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมดนั้น กรมปศุสัตว์มีสิทธิ์ที่จะนํามาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทําซ้ํา เพื่อประกอบการทําสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา อย่างชัดเจน
 7. ไม่อนุญาตให้นําผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมอื่น ๆ หรือผลงาน ที่เคยนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเข้าร่วมประกวดอีก
 8. รูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ
 9. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ส่งผลงาน
 10. ผู้ได้รับรางวัล 1-3 จะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน

กําหนดระยะเวลา

 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ 24 กันยายน 2563 ผ่าน Facebook Fanpage “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020”
 • รับรางวัลในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ งานกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2563 : กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การตัดสิน

 • การถ่ายทอดเนื้อหา และการเรียบเรียงเรื่องราว (25 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
 • เทคนิคในการตัดต่อ (20 คะแนน)
 • ความสอดคล้องกับ Theme งาน (20 คะแนน)
 • ความยาวของคลิปวิดีโอ (10 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล มอบทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มควบคุม ป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์
 • โทร. 02-653-4444 ต่อ 4181-2
 • E-mail : dcontrol6@dld.go.th
 • www.facebook.com/WRD2020.dld

ข่าวประชาสัมพันธ์ : WRDThai 2020

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
23,000 Baht
หมดเขต: 
14 ก.ย. 2020 09:00 to 22 ก.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.