^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 108 ปีธนาคารออมสิน
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าประชาชน ในโอกาสครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน
 3. เพื่อดำเนินการคัดเลือก และนำตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะเลิศการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ในช่วงวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 1 คน ต่อ 3 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้
 2. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ 108 ปี ธนาคารออมสิน ให้ใช้ตัวเลขอารบิก 108 เป็นสัญลักษณ์การออกแบบ สะท้อนถึงการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่เติบโตเคียงข้างประชาชนคนไทย มาอย่างมั่นคง และพร้อมก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่  บน Digital Platform ที่สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว และทันสมัย  สนองตอบตรงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย  โดยการออกแบบต้องสื่อถึงความหมายที่ชัดเจน แสดงถึงอัตลักษณ์ของธนาคารออมสิน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสื่อกลางที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือ  สร้างการเข้าถึงและจดจำง่าย  โดยการออกแบบไม่จำกัดสี  ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
 3. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดในแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่นมานำเสนอเป็นผลงานของตน อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ตลอดจนต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 4. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสิน โดยธนาคารสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของธนาคาร และสามารถปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 6. คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการ จะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 7. ธนาคารออมสิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินผลงาน

การส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.gsb.or.th พร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ครบถ้วน
 2. ส่งผลงานภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี  โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้า กระดาษ A4
 3. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดได้ทาง Email : gsbcontest108@gmail.com  เท่านั้น
 4. สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2563
 5. ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2563  ผ่านทาง www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society (โดยธนาคารจะติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลเพื่อประสานรายละเอียดการรับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน
 2. ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ แสดงอัตลักษณ์ธนาคารออมสิน
 3. ความน่าสนใจ และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

รางวัลการประกวด

 1. รางวัล ชนะเลิศ 50,000 บาท
 2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท
 3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน โทร 02 299 8000 ต่อ 010253  และ 999232 (ในวันทำการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. rattaya suk / GSB society

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
11 ก.ย. 2020 09:00 to 23 ก.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.