^ Back to Top

ประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020

ประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จากสถาบันการศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศ โดยให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมล้านนา ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานด้านทัศนศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินล้านนา รวมถึงวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับนักศึกษาตลอดทั้งกิจกรรม

การรับสมัคร

  • ประเภทที่ 1 สมัครผ่านสถานศึกษา โดยสถาบันคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เข้าร่วมโครงการฯ ในนามสถาบัน สถาบันละ 2 คน
  • ประเภทที่ 2 สมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในนามของตนเอง

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับสมัครบัดนี้ - 14 สิงหาคม 2563
  • ประกาศผลการคัดเลือก จากวีดีโอคลิป (Portfolio) 21 สิงหาคม 2563
  • ประกวดสร้างสรรค์ผลงาน ลงพื้นที่กับชุมชน และเวิร์คช็อป 5 - 11 กันยายน 2563
  • พิธีมอบรางวัล แสดงนิทรรศการ พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 053 944833, 053 218279-80
  • LINE :@662torin

ข่สวประชาสัมพันธ์ : K. Naritsara Moungsri

หมดเขต: 
20 ก.ค. 2020 09:00 to 14 ส.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.