^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด : Save Zone, No New Face” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
 • เพื่อรณรงค์การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่
 • เพื่อให้มีสื่อที่ทันยุค ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบัน

หัวข้อการประกวด
“สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยพลังของเยาวชนในการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติ
นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด/กำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทของการประกวด

 • ประเภทแอนิเมชั่น
  • สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๓ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่จำกัดจำนวน
  • เป็นผลงานแอนิเมชั่น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๓ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
  • ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ (wide screen) ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MOV เท่านั้น
  • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จานวน ๑ ชุด
 • ประเภทคลิปวิดีโอ
  • สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๕ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่จากัดจานวน
  • เป็นผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๕ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
  • ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์นามสกุล .MPEG4 .MP4 หรือ .MOV เท่านั้น
  • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จานวน ๑ ชุด

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศผลการประกวด วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

รางวัลการประกวด

 • ประเภทแอนิเมชั่น จานวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • ๗.๒ ประเภทคลิปวิดีโอ จานวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๗ – ๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
310,000 Baht
หมดเขต: 
16 ก.ค. 2020 09:00 to 14 ส.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.