^ Back to Top

ประกวดวิดีโอหนังสั้น หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ประกวดวิดีโอหนังสั้น หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรรุ่นใหม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักจรรยาบรรณวิศวกร
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นวิศวกรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรไทยในอนาคต
 4. เพื่อคัดเลือกผลงานหนังสั้นคุณภาพดีส าหรับใช้ในการจัดท าสื่อโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สาธารณชนที่ไม่ได้เป็นวิศวกร แต่ต้องคลุกคลีกับงานวิศวกรรม ให้เกิดความเข้าใจต่อหลักจรรยาบรรณวิศวกร อันส่งผลต่อความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อวิศวกรที่ถูกต้องและเหมาะสม
 5. เพื่อยกระดับเกณฑ์ควบคุมของวิชาชีพวิศวกรรมในภาพรวมอย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมพฤติกรรมของวิศวกรให้ถูกต้องของจรรยาบรรณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน
 • ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563
 • ระยะเวลาส่งใบสมัครและผลงาน : 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสุดยอดผลงานแห่งปี จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลขวัญใจมวลชน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล์ eitshortfilm@gmail.com
 • คุณเมย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 506
 • www.facebook.com/EITShortfilm

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐีรยา อุ่นรัตนะ

หมดเขต: 
28 พ.ค. 2020 09:00 to 30 ส.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.