^ Back to Top

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยร่วมกับบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท อายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563 ภายใต้ปรัชญาธุรกิจ “พลเมืองบรรษัท : สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท โดยผลงานการออกแบบจะเกี่ยวกับเก้าอี้ ม้านั่ง ที่ทำจากสเตนเลสสตีลเป็นหลัก เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้ใช้ความสามารถรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผลงานที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริง เพื่อบริจาคให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งๆขึ้น ด้วยปรัชญาธุรกิจของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)  “พลเมืองบรรษัท : สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน”
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสเตนเลสสตีลซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทน สวยงาม และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเภทประกวด

 1. การประกวดออกแบบเก้าอี้ที่ทำจากสเตนเลสสตีล เพื่อนำไปติดตั้งในสนามเด็กเล่น พื้นที่ 565.88 ตารางเมตร ของอุทยานเบญจสิริ
 2. การประกวดออกแบบที่นั่งสำรองพิเศษ(Priority seat) ที่ทำจากสเตนเลสสตีลเพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานที่มีควมต้องการใช้งาน

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ใช้สเตนเลสสตีลเป็นวัสดุหลักในการออกแบบ
 2. สามารถเชื่อมโยงสเตนเลสสตีลให้เข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่เช้าจรดคํ่าอย่างน่าสนใจ
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม คววามทันสมัย และความปลอดภัยในการใช้งาน
 4. สามารถนำผลงานการออกแบบดังกล่าวไปผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ
 2. นักศึกษาในระดับปริญญาโท
 3. อายุไม่เกิน 27 ปี ณ วันที่ส่งผลงาน

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถมีได้มากกว่า 1 ชิ้น (item) ต่อแนวคิด แต่ต้องสามารถนำมาใช้รวมกันเป็นชุด เพื่อแสดงถึงแนวคิดนั้นๆ ได้
 2. ผลงานที่ส่งประกวดเป็นแบบบุคคลเดียว หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คน
 3. เป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 4. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละประเภทของการประกวด  
 5. ผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถขอรับคืนได้ที่ บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ผู้สร้างสรรค์ยินยอมและอนุญาตให้ บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) นำผลงานดังกล่าวไปใช้ได้
 7. ผลงานที่ออกแบบ จะต้องมีโลโก้ของผู้สนับสนุนขนาด 2*4 นิ้ว อยู่ในชิ้นงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 50%
 2. ความสวยงาม (Aesthetic) 20%
 3. การใช้งาน (Functionality) 15%
 4. ความสามารถในการผลิตได้จริง (Fabricability) 15%

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
ผลงานการออกแบบมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน ไม่เคยปรากฏเผยแพร่ในสื่อใดๆ รวมถึงไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การประกวดสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ให้รางวัลหรือเพิกถอนรางวัลได้และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัคร

 1. ดาวนโหลดใบสมคัรไดที่ www.poscothainox.com
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
 3. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ bhumidhorn@poscothainox.com หรือ hocommunications@poscothainox.com
 4. ระยะเวลาการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษขนาด A3 และติดบนกระดาษ Presentation Board จำนวน 1 แผ่นและส่งไฟล์ JPG หรือ PDF โดย
  • ให้ส่งภาพทั้ง4 ด้านของผลงาน
  • ตั้งชื่อไฟล์งานว่าชื่อ/ชื่อกลุ่ม ตามด้วย Posco-Thainox Design Award 2020
  • ส่งผลงานมาที่ bhumidhorn@poscothainox.com หรือ hocommunications@poscothainox.com
  • กรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่เกิน 20 Mb ให้upload ไฟล์งานไว้ที่ Dropbox และส่ง Link สำหรับ Download มาแทน
 2. ลงชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร พร้อมตั้งชื่อผลงานและอธิบายแนวคิดในการออกแบบผลงานลงบนกระดาษ A4
 3. ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองที่ บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 เลขที่ 622 ถ.สุขมวิทแขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กำหนดการส่งผมลงานและการตัดสิน 

 1. กำหนดส่งผลงาน 23 มีนาคม - 17 เมษายน 2563 30 พฤษภาคม 2563
 2. ประกาศผล 24 เมษายน 2563 ติดตามวันประกาศผลได้ทาง www.poscothainox.com
 3. นำเสนอผลงานและพิธีมอบรางวัล 29 เมษายน 2563 ติดตามกำหนดการได้ทาง www.poscothainox.com 

รางวัลการประกวด

 1. การประกวดออกแบบเก้าอี้ที่ทำจากสเตนเลสสตีล เพื่อนำไปติดตั้งที่สนามเด็กเล่นในอุทยานเบญจสิริ
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล    100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล    50,000 บาท 
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล    25,000 บาท
 2. การประกวดออกแบบที่นั่งสำรองพิเศษ(Priority seat)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล    100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล    50,000 บาท 
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล    25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณภูมธิร โทรศัพท์ 063 862 1738 หรือ 02-494 3130 ต่อ 1324/1334
 • email: tssdathai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rattapon Pisaisawa / POSCO-Thainox Public Company Limited.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
350,000 Baht
หมดเขต: 
11 มี.ค. 2020 09:00 to 30 พ.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.