^ Back to Top

ประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563"

ประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563" ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน  สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
 2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ส่งบทความเข้าประกวด

 • เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าว แล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 และศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • โดยสามารถส่งบทความเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย download ใบสมัครได้ที่ www.bot.or.th หรือ econ.swu.ac.th
 • ส่งบทความที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF ที่ e-mail bot.nce20@gmail.com ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

​​ติดต่อสอบถาม

 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • bot.nce20@gmail.com  
  • คุณศิริพร ช่วยอุปการ : โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15550, 0 2169 100-4
 • ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • คุณสุรพันธุ์ วุฑฒยากร โทร. 0 2283 6839
  • คุณจิรสุดา โภคภัณฑ์เจริญ โทร. 0 2356 7543
หมดเขต: 
01 ม.ค. 2020 09:00 to 21 ก.พ. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.