^ Back to Top

แข่งขันประชันกลอนสด "ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑"

แข่งขันประชันกลอนสด "ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑"

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการวันเวลาภาษาไทยครั้งที่ ๒๒ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการแข่งขัน
๑. การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) หรือเทียบเท่า
๒. การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) หรือเทียบเท่า

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๕  – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
 • ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  • ทางเพจเฟซบุ๊ก “วันเวลาภาษาไทย”(@WanwelaTH)
  • ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ wanwelath@gmail.com
 • วันแข่งขัน
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘ – ๒๗๑ - ๒๙๑๑
 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘ – ๒๔๘ - ๔๖๕๒
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : wanwelath@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันเวลา ภาษาไทย

หมดเขต: 
11 ธ.ค. 2019 09:00 to 25 ธ.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.