^ Back to Top

แข่งขันในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)

แข่งขันในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และเงินทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยได้รู้จักคณะรัฐศาสตร์ผ่านโครงการแข่งขันรายการต่าง อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์,การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางรัฐศาสตร์,การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรีและเงินทุนการศึกษา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมติวเติมเต็มความรู้ทางรัฐศาสตร์ให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีนี้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

ประเภทการแข่งขัน

 1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์
  • การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน
  • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  • นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้
  • จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
 2. การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์
  • การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน
  • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  • นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้
  • จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
 3. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
  • การแข่งขันประเภทเดี่ยว
  • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  • จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
 4. การแข่งขันสุนทพจน์ภาษาไทย
  1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว
  2. เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)
  3. จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน

กำหนดรับสมัคร
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 ตุลาคม 2562 ผ่านสามช่องทางดังนี้

 1. ผู้สมัครกรุณาส่งแบบตอบรับโดยสแกนใบสมัคร ส่งมาที่ E-mail: registersdsj2019@gmail.com
 2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  “โครงการสิงห์แดงสัญจร งานกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121”
 3. สมัครผ่านโทรสาร กรุณาส่งมาที่ หมายเลข 02-696-5302

หมายเหตุ โปรดแนบใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ติดต่อสอบถาม

 • กีรติกานต์ โพธารินทร์(แก้ว ประธานโครงการ) โทร.098-6577724
 • อิสรีย์ ธวัชเจริญกิจกุล(พราวด์ เลขาฯ) โทร.092-4021515
 • Facebook page: สิงห์แดงสัญจร - Singhadangsunjorn

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอติรุจ  ดือเระ

หมดเขต: 
07 ต.ค. 2019 09:00 to 24 ต.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.