^ Back to Top

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019"

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019"

กองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีคาแรคเตอร์สำหรับใช้เป็นตัวเล่าเรื่องผ่านสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ ของ กบข. และเพื่อการสื่อสารสมาชิกทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
 2. เพื่อให้สมาชิก กบข. ได้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานออกแบบและสร้างสรรค์คาแรคเตอร์สำหรับใช้ในกิจกรรมของ กบข.

ระยะเวลาการจัดประกวด

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1-31 ตุลาคม 2562
 • คณะกรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวด 4-6 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 15 พฤศจิกายน 2562

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลจากพันธมิตร กบข. รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • สำหรับ 10 ท่านแรกที่ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวด รับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งต่อ 1 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • Line: @GPFcommunity
 • อีเมล: gpf.activity@gmail.com

ข่าวประชาสัมพัรนธ์ : K. PAKINEE S.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
01 ต.ค. 2019 09:00 to 31 ต.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.