^ Back to Top

ประกวด “FUTURARC PRIZE 2020”

ประกวด “FUTURARC PRIZE 2020”

BCI Asia ขอเชิญสถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “FUTURARC PRIZE 2020” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
สถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม (ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม)

โจทย์
เมืองในทวีปเอเชียจะฟื้นฟูความสมดุลระหว่างมนุษญ์และธรรมชาติได้อย่างไร
การมีชีวิตอยู่รอดร่วมกันและการพึ่งพาระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นอย่างไร
นอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและน้ำ

เกณฑ์การประเมินการให้รางวัล
พิจารณาจากความสูญเสียจากระบบนิเวศ และ เสนอทางเลือกใหม่ๆ
ที่จะทำให้ธรรมชาติ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเมืองอีกครั้ง

กำหนดระยะเวลา
วันที่ปิดการยื่นแบบ : 30 พฤศจิกายน 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการประกวด ประเภทสถาปนิกมืออาชีพ
  • รางวัลที่ 1: รางวัลเงินสด 15,000 เหรียญสิงคโปร์
  • รางวัลที่ 2: รางวัลเงินสด 8,000 เหรียญสิงคโปร์
  • รางวัลที่ 3: รางวัลเงินสด 4,000 เหรียญสิงคโปร์
 • รางวัลการประกวด ประเภทนักเรียนและนักศึกษา
  • รางวัลที่ 1: รางวัลเงินสด 10,000 เหรียญสิงคโปร์
  • รางวัลที่ 2: รางวัลเงินสด 5,000 เหรียญสิงคโปร์
  • รางวัลที่ 3: รางวัลเงินสด 2,000 เหรียญสิงคโปร์

หมายเหตุ รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
อีเมลล : prize@futurarc.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกัญณฐา แก้วมาเมือง

File attachments: 
หมดเขต: 
11 ก.ย. 2019 09:00 to 30 พ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.