^ Back to Top

ประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ครั้งที่ 2 "Friendly Design Awards 2019"

ประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ครั้งที่ 2 "Friendly Design Awards 2019"

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสาด้านอารยสถาปัตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ครั้งที่ 2 "Friendly Design Awards 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตื่นตัวตระหนักได้ถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ
 2. เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการประเภทต่างๆ
 3. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการดีขึ้น และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)
 4. เพื่อสนับสนุนการสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับอาจารย ์นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 5. เพื่อเป็นเวทีสําหรับการต่อยอดผลงานการออกแบบอุปกรณ ์เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการต่างๆไปในเชิงพาณิชย์

ลักษณะโครงการ
จัดให้มีการรวบรวม คัดเลือก และประกวดผลงานการออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมไปถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภํายในบ้าน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผลงานการประกวด
ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ

คุณสมบัติผู้เสนอผลงานเข้าประกวด
เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

กำหนดระยะเวลา
1 - 30 กันยายน 2562 เปิดรับผลงาน ผ่านทาง FDaward2019@gmail.com (โครงร่างแนวคิดและตัวอย่างชิ้นงานจริง)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท, บัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียมูลค่า 100,000 บาท, บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 50,000 บาท, บัตรกํานัลร้านกาแฟอเมซอนมูลค่า 10,000 บาท, ชุดเครื่องเขียนจาก Double A มูลค่า10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท, บัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียมูลค่า 30,000 บาท, บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 30,000 บาท, บัตรกํานัลร้านกาแฟอเมซอนมูลค่า 5,000 บาท,ชุดเครื่องเขียนจาก Double A มูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท, บัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียมูลค่า 10,000 บาท, บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 10,000 บาท, บัตรกํานัลร้านกาแฟอเมซอนมูลค่า 3,000 บาท, ชุดเครื่องเขียนจาก Double A มูลค่า 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ของรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์: 081-855-1199
 • Facebook: Friendly Design
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2019 09:00 to 30 ก.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.