^ Back to Top

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019”

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019” ชิงแงินรางวัล พร้อมทุนการสนับสนุน และโอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ  หรือโอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ

โจทย์การประกวดการออกแบบต้นแบบยานยนต์ขนส่งความเร็วต่ำ (ความเร็วไม่เกิน 25km/ชม.) จำนวนล้อไม่เกิน 4 ล้อสำหรับขนส่งสิ่งของหรือผู้โดยสารในพื้นที่ปิด (ไม่ออกถนนสาธารณะ) เช่น โรงงาน โรงแรม สนามบิน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
สมัครเป็นทีมโดยโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกันทีมละไม่เกิน 10 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาไม่น้อยกว่า 70% โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้ออกแบบและสร้างรถต้นแบบเอง

การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ

 • รอบที่ 1 การแข่งขันข้อเสนอโครงการ (proposal) เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ
 • รอบที่ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ โดยต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมที่จะได้ลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพต้นแบบโดยคณะกรรมการโครงการก่อน

หมายเหตุ ทุกทีมแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบสามารถเข้าร่วมแข่งขันต่อไปได้หากมีงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบลงแข่งขัน

วันรับสมัคร
หมดเขตการรับสมัคร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การอบรม
การอบรมเนื้อหาที่จำเป็นในการพัฒนาต้นแบบโดยทีมผู้เข้าแข่งขันต้องส่งตัวแทนเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมไม่บังคับ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

 • ก่อนการแข่งขันรอบที่ 1
  • ครั้งที่ 1  การออกแบบผลิตภัณฑ์ มุมมองเชิงธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
  • ครั้งที่ 2 ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบวงจรไฟฟ้าและการประกอบระบบไฟฟ้า
  • ครั้งที่ 3 โครงสร้างการจัดวางระบบและความแข็งแรง
  • ครั้งที่ 4 System integration และการทดสอบประสิทธิภาพ
 • ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
  • ครั้งที่ 5 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า
  • ครั้งที่ 6 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 1 การแข่งขันนำเสนอข้อเสนอโครงการ Proposal
  • เป็นการแข่งขันนำเสนอข้อเสนอโครงการ เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ โดยสนับสนุนจำนวน 12 ทีม ตามลำดับคะแนน
  • ผู้แข่งขันต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการโดยประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ำดังนี้
   • กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายและความเชื่อมโยงสู่ผลิตภัณฑ์
   • แผนธุรกิจ
   • รายละเอียดการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านโครงสร้าง ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบขับเคลื่อน
   • รายละเอียดแผนการผลิตและประกอบ
   • ร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกและภายใน
  • โดยนำเสนอและเปิดรับการซักถามในวันแข่งขัน โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้
   • ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายและแนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม(Understanding in customer’s need and engineering design concept) 20 คะแนน
   • ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (Business model) 20 คะแนน
   • ความเป็นไปได้และความถูกต้องเชิงเทคนิค (Technical Design) 40 คะแนน
   • การนำเสนอ (Presentation) 10 คะแนน
   • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 10 คะแนน
 2. หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ
  โดยการทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดการแข่งขันโดยคณะกรรมการการแข่งขัน (Technical Committees) โดยต้องส่งรายงานประสิทธิภาพ และวีดีโอนำเสนอต้นแบบที่จะส่งลงสนามแข่งขันความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแสดงประเสิทธิภาพและความพร้อมก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์เพื่อประเมินความเหมาะสมโดยจะคัดเลือกทีมลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพ ทีมที่ผ่านการประเมินจากวีดีโอต้องนำต้นแบบมาตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อกำหนดการแข่งขันก่อนลงสนามแข่งขัน (Inspection) ตามข้อกำหนดการแข่งขันและลงสนามแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด โดยเกณฑ์ละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบในสนามแข่งขันแสดงในข้อกำหนดสนามการแข่งขัน

รางวัลและทุนการสนับสนุน

 • รอบที่ 1 รางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 12 ทีม โดยสนับสนุนตามลำดับ
  • ลำดับที่ 1 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท
  • ลำดับที่ 2 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 40,000 บาท
  • ลำดับที่ 3-12 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 20,000 บาท
   โดยสามารถลุ้นรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนที่เข้าคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ตรงความต้องการรายสถานประกอบการ
 • รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
  โอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ (ผ่านการคัดเลือกจากสถานที่ฝึกงานและดูงาน) หรือ โอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ (ผ่านการประเมินและคัดเลือกจากผู้สนับสนุนทุน)  
  • รางวัลที่ 1 35,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: thaiev.consortium@gmail.com
 • Facebook Page: Consortium for Thailand Electric Vehicle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : CTEV Channel

หมดเขต: 
06 ส.ค. 2019 09:00 to 25 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.