^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22"

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 ) ให้ใช้สีเทียนสีไม้หรือสีชอล์ค
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 ) ให้ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดทั้ง 2 ระดับ มีเวลาในการวาดภาพ 4 ชั่วโมง โดยคณะกรรมการจะเตรียมกระดาษขนาด 15 x 22 นิ้ว ไว้ให้ และผู้เข้าประกวดจะต้องนำสีมาเองและห้ามใช้วัสดุเคลือบเงาหรือใช้เทคนิคพิเศษใดๆ ในการแต่งภาพ และห้ามผู้ปกครอง-อาจารย์ เข้าในห้องการประกวด

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครการประกวดวาดภาพ
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม 2562
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ที่
  • ส่งด้วยตนเองเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
  • ทางไปรษณีย์ถึง
   ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
   เลขที่ 90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
   (โดยจะนับวันที่ประทับตราเป็นหลัก)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0-3877-1111-20 ต่อ 8069

หมดเขต: 
05 ก.ค. 2019 10:00 to 04 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.