^ Back to Top

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019"

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019"

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019" ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท โดยเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” ไม่จำเป็น / จำกัด ว่าต้องเป็นทนายความ หรือนักกฎหมายเท่านั้น และชี้ให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประนอมข้อพิพาท

รายละเอียดการสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยไม่จำกัดคณะ/ภาควิชา
 • ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
 • แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 2 คน

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ ผู้เข้าแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 150 KB)

กำหนดการคัดเลือกและประกาศผล

 • รอบคัดเลือก : ส่งคำตอบเรื่องการประนอมข้อพิพาทจำนวน 2 ข้อ พร้อมใบสมัครภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.
 • ประกาศผล : การคัดเลือกรอบแรก วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ www.thac.or.th
 • กำหนดการ : ปฐมนิเทศ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (เฉพาะทีมที่ผ่านการคัดเลือก)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปานประดับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • panpradap.p@thac.or.th
 • หรือ 02-018-1615 ต่อ 11
หมดเขต: 
21 มิ.ย. 2019 09:00 to 26 ส.ค. 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.