^ Back to Top

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม"

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม"

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเชิญนักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 1. มีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อายุไม่เกิน 20 ปี)
 2. เป็นผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง

เกณฑ์การประกวดคลิปคำสอนของพ่อเรื่องการออม

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน
 2. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ตั้งชื่อตอนของคลิปที่ส่งเข้าประกวด
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานซึ่งจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กบข. จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง การส่งผลงานเข้าประกวดของผู้ส่งผลงานจะถือเป็นโมฆะ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวประมาณ 60 -180 วินาที
 5. เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการบริหารเงิน การวางแผนการเงิน การออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีเงินใช้อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้สิน และไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง
 6. คลิปที่ผลิตขึ้นมาต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำในการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
 8. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv อย่างใดอย่างหนึ่ง
 9. กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของ กบข. และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดย กบข. มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. (www.gpf.or.th) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตให้คะแนน
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติ
 12. ผู้ส่งผลงานจะต้องสมัครเข้าประกวดพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4)

เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินแบ่งออกแบ่งเป็น 2 รอบ

 1. รอบที่ 1 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
  กรรมการจะคัดเลือกคลิปที่มีการส่งเข้าประกวดทั้งหมด ให้เหลือเพียง 20 คลิป ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • เนื้อหา ลำดับ และเทคนิคการเล่าเรื่องที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว 30 คะแนน
  • การใช้ภาษา ภาพประกอบ และดนตรี 20 คะแนน
  • คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
 2. รอบที่ 2 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
  20 คลิปที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. และให้สมาชิก กบข. บุคคลทั่วไปร่วมโหวต เพื่อคัด 10 คลิปที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดให้ได้รับรางวัลจาก กบข.

การส่งคลิปเข้าประกวด

 1. แจ้ง ชื่อ-นามสกุล อายุ สถาบันศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล
 2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 3. แนบรูปถ่ายผู้ส่งผลงานครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป
 4. ส่งไฟล์ข้อมูลและเอกสาร พร้อมผลงานคลิปที่ pr@gpf.or.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.

การโหวตคลิป
สมาชิก กบข. และ บุคคลทั่วไปสามารถร่วมโหวตคลิปที่ชื่นชอบได้ สูงสุด 3 คลิปที่แตกต่างกัน ตลอดรายการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้

 1. เลขที่บัตรประชาชน
 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก กบข. จะติดต่อขอรายละเอียดเพื่อส่งของที่ระลึกให้กับท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของที่ระลึก ในกรณีไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

 • 17 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ส่งคลิปเข้าประกวด
 • 12 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2562 กรรมการคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
 • 19 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562 นำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ใส่เพิ่มหน้าแรกเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนำคลิปเผยแพร่บนเว็บไซต์ กบข.
 • 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2562 เปิดให้บุคคลทั่วไปโหวตให้คะแนนคลิป
 • 15 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2562 รวบรวมคะแนนโหวต และสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมโหวตคลิป
 • 22 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตคลิป
 • 2 กันยายน – 16 กันยายน 2562 มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้ส่งคลิปประกวดและผู้โหวตคลิป)

รางวัลและของที่ระลึก

 1. รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จะมอบให้ภายใน 16 กันยายน 2562
 2. ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมโหวต
  กบข. จะสุ่มจับรายชื่อผู้โหวตคลิปที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 ท่านเพื่อรับของที่ระลึกจาก กบข. โดย กบข. จะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 16 กันยายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการสมาชิก โทร.1179
 • Facebook : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • Line @gpfcommunity

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Patchayapon Makulpanich / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 มิ.ย. 2019 09:00 to 12 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.